Funkcje kierownicze rejestrowane są dla osób, które są nauczycielem akademickim, inną osobą prowadzącą zajęcia, osobą prowadzącą działalność naukową lub osobą biorącą udział w prowadzeniu działalności naukowej w wykazie Pracowników – w ramach zakładki Funkcje kierownicze.

Rejestrowane funkcje kierownicze powinny być zgodne ze statutem uczelni.

Dane dotyczące funkcji kierowniczych nie będą migrowane ze starej aplikacji POL-on 1. Podmioty zobowiązane przepisami prawnymi do rejestracji funkcji kierowniczych (tj. uczelnie publiczne, prywatne i kościelne) powinny uzupełnić dane od co najmniej 1.10.2019 r. zgodnie z zapisami statutów wchodzących w życie 1.10.2019 r.

UWAGA!

Okres pełnienia funkcji kierowniczej (od-do) musi całościowo zawierać się w okresie zatrudnienia systemowego. W systemie została wprowadzona walidacja w tym zakresie.

Jeśli pracownik posiada w systemie zarejestrowane następujące dane:

 1. zatrudnienie 2006/01/01 – 2016/06/30
 2. zatrudnienie 2016/09/01 – aktualnie
 3. dotychczas zarejestrowany okres pełnienia funkcji kierowniczej 2014/01/01 – 2022/01/01

Okres pełnienia funkcji kierowniczej powinien zostać rozbity na dwa okresy, tj.:

 1. 2014/01/01 – 2016/06/30 oraz
 2. 2016/09/01 – 2022/01/01, ponieważ w lipcu i sierpniu pracownik nie posiadał w POL-on zarejestrowanego zatrudnienia.

UWAGA!

W systemie nie można skorygować zatrudnienia pracownika, jeśli korekta miałaby wyłączyć okres pełnienia funkcji z okresu zatrudnienia.

W takim przypadku użytkownik powinien najpierw edytować okres pełnienia funkcji kierowniczej, a dopiero potem modyfikować daty zatrudnienia.

Podstawy prawne

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Art. 343. 1. 19) informacje o pełnionych funkcjach kierowniczych w uczelni;

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

§ 2 ust, 8. W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 19 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się na- stępujące informacje:
1) nazwę uczelni;
2) nazwę pełnionej funkcji kierowniczej;
3) zakres obowiązków związanych z pełnioną funkcją kierowniczą;
4) datę rozpoczęcia pełnienia funkcji kierowniczej;
5) datę zakończenia pełnienia funkcji kierowniczej;
6) dane kontaktowe związane z pełnioną funkcją kierowniczą:
a) adres służbowej poczty elektronicznej,
b) numer telefonu służbowego

Aby dodać informacje o funkcji kierowniczej pracownikowi przejdź do jego danych, wybierz zakładkę Funkcje kierownicze, a następnie kliknij w przycisk „+ Dodaj funkcję kierowniczą”.

 

Uzupełnij formatkę, wprowadzając obowiązkowo:

 • nazwę funkcji zgodną z zapisami statutu uczelni,
 • okres pełnienia funkcji od (nie może być to data z przyszłości!)
 • zakres obowiązków
 • email (związany z pełnioną funkcją)
 • numer telefonu (związany z pełnioną funkcją)

Pole „Okres pełnienia funkcji do” nie jest obowiązkowe. Możesz wprowadzić tę informację z kalendarza, wskazując datę bieżącą lub przyszłą. Po upłynięciu wprowadzonej daty system przeniesie informacje o funkcji kierowniczej do zakładki „Nieaktualne”.

Uwaga! Pola tekstowe w formatce mają ograniczenie do 255 znaków ze spacjami.

Pole dotyczące zakresu obowiązków ma ograniczenie do 1024 znaków ze spacjami.

Zarejestrowaną funkcję kierowniczą możesz:

 • edytować korzystając z przycisku „Koryguj” (ikona ołówka) lub
 • usunąć za pomocą przycisku „Usuń” (ikona kosza na śmieci).