Aby zarejestrować osoby upoważnione w twojej jednostce do podpisywania dokumentów zaloguj się do POL-on 2.0. Wybierz z menu moduł Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów. Następnie wybierz wykaz osób upoważnionych w twojej jednostce. W kolejnym kroku przejdź do zakładki Osoby upoważnione.

Rejestracja osób upoważnionych do podpisywania dokumentów wymaga posiadania roli INST_UWIERZYTELNIANIE_DOK_EDYTOR.

Z podstawami prawnymi i informacjami wstępnymi dotyczącymi wykazu możesz zapoznać się w osobnym wpisie. W podstawach prawnych znajdziesz informacje czyje podpisy, pieczęci imienne i parafy powinny zostać umieszczone w wykazie.

Dane wprowadza się, aktualizuje i oznacza jako archiwalne – niezwłocznie po zaistnieniu wydarzenia lub zmiany w wydarzeniu. Wprowadzonych danych nie usuwa się (§ 15. 1-2 Rozporządzenia w sprawie POL-on ).

Na górze strony pod nazwą zestawienia dostępny jest przycisk „+ Dodaj”. Za jego pomocą przejdziesz do formularza dodawania nowej osoby upoważnionej.

Reguły rejestracji osób upoważnionych

Integralną częścią wpisu osobowego są funkcje osoby upoważnionej i wzory jej podpisów. Osoba upoważniona musi posiadać przynajmniej jedną funkcję (niezależnie od okresu kadencji) i jeden wzór podpisu. Dany wzór podpisu jest zawsze przypisany do jednej osoby upoważnionej.

Dany wpis osobowy może być podstawą uwierzytelniającą dopiero po aktywacji – status „Aktywny”.

Uzupełnij formularz od góry do dołu wprowadzając informacje z klawiatury lub wybierając właściwą pozycje z rozwijanego menu. Informacje obowiązkowe zostały oznaczone gwiazdką przy danym atrybucie.

W sekcji „Dane podstawowe osoby upoważnionej” wprowadź imię i nazwisko. Możesz wprowadzić drugie imię oraz przedrostek. Pozycje te nie są obowiązkowe.

W sekcji „Pełnione funkcje osoby upoważnionej” użyj przycisku „Dodaj kolejną funkcję”.

Wprowadź w formularzu nazwę instytucji/jednostki. System podpowie ci nazwę po wprowadzeniu kilku pierwszych liter. Następnie wybierz właściwą funkcję z rozwijanego menu. Wskaż datę rozpoczęcia kadencji. Jeśli znasz datę ustania pełnienia funkcji możesz ją w prowadzić w sekcji „Kadencja do”. Nie jest to jednak konieczne. Zapisz dane korzystając z zielonego znacznika zapisu po prawej stronie.

Jeśli osoba upoważniona pełni inne funkcje powtórz ścieżkę.

Zapisaną funkcję możesz edytować lub usunąć. Skorzystaj odpowiednio z ikony ołówka lub śmietnika.

W sekcji „Wzory podpisu/ parafy/ pieczęci imienne osoby upoważnionej” możesz dodać pliki graficzne jpg z poszczególnymi elementami wzoru. W tym celu kliknij w przycisk „Dodaj” i wybierz plik z komputera. Następnie wprowadź oficjalną nazwę elementu, datę od kiedy obowiązuje. Możesz wskazać datę kiedy wzór  straci ważność (Ważność do). Zapisz dane, korzystając z zielonego znacznika zapisu po prawej stronie.

Istnieje możliwość dodania więcej niż jednego wzoru (podpisu, parafy, pieczęci imiennej) danej osobie.

Kolejne elementy wzoru podpisu dodaj w ten sam sposób.

Zapisz cały formularz, klikając w przycisk „Zapisz” znajdujący się na dole strony.

Tak dodana osoba upoważniona do wykazu posiada status „Nowy”, który będzie wymagał aktywacji. (Rekordy o statusie Nowy nie są widoczne dla NAWA).

Więcej o statusach i akcjach przeczytasz w osobnym wpisie.