W związku z uchyleniem art. 345 ust. 1 pkt 18 ustawy 2.0. w brzmieniu „Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora obejmuje: (…) 18) informację o zatrudnieniu, o którym mowa w art. 209 ust. 10 pkt 1 i 2.” od 1.10.2023 r. w POL-on 2.0 nie gromadzi się już danych o zatrudnieniu doktoranta. Poniższy wpis ma charakter archiwalny.

Podstawa prawna

Art. 209 ust. 10 ustawy 2.0
Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:
1) w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3;
2) po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w ust. 4 pkt 2;
3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.

Art. 119 ust. 2 ustawy 2.0 (…) zatrudnienia nauczyciela akademickiego:
(…)
2) będącego beneficjentem przedsięwzięcia, programu lub konkursu ogłoszonego przez NAWA, NCBiR, NCN lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego;
3) na czas realizacji projektu badawczego lub dydaktycznego finansowanego:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
b) przez inny podmiot przyznający grant.

§ 4 ust. 7 rozporządzenia ws. POL-on.
W zakresie danych, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 18 ustawy, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się następujące informacje:
1) w przypadku osób, o których mowa w art. 209 ust. 10 pkt 1 ustawy:
a) nazwę podmiotu zatrudniającego,
b) datę podjęcia zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 albo 3 ustawy,
c) datę ustania zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 albo 3 ustawy,
d) tytuł projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 albo 3 ustawy;
2) w przypadku osób, o których mowa w art. 209 ust. 10 pkt 2 ustawy:
a) nazwę podmiotu zatrudniającego,
b) datę podjęcia zatrudnienia,
c) datę ustania zatrudnienia,
d) wymiar czasu pracy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dla kogo rejestrujemy zatrudnienie?

Dane o zatrudnieniu w module Osoby ubiegającej się o stopień doktora należy rejestrować tylko w stosunku do doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej (dla których został wskazany tryb przygotowania rozprawy: „Kształcenie doktorantów”), którzy są uprawnieni do pobierania stypendium doktoranckiego.

Należy zarejestrować informacje o zatrudnieniu tylko, jeżeli taki doktorant jest zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy w jednym z poniższych przypadków:

 1. jako beneficjent przedsięwzięcia, programu lub konkursu ogłoszonego przez NAWA, NCBiR, NCN lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego;
 2. na czas realizacji projektu badawczego lub dydaktycznego finansowanego:
  a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  b) przez inny podmiot przyznający grant.
 3. po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym.

Dodawanie zatrudnienia

Aby dodać informacje o zatrudnieniu, wejdź w zakładkę „Zatrudnienie”. Kliknij w przycisk „+ Dodaj zatrudnienie”.

W pierwszym kroku wybierz, czy doktorant jest zatrudniony w instytucji „z systemu POL-on” czy „spoza systemu POL-on”.

Wybierz pierwszą opcję, jeśli doktorant jest zatrudniony w podmiocie, który figuruje w POL-onie – czyli w szczególności w uczelni publicznej lub niepublicznej, w instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie sieci Łukasiewicz. W polu „Nazwa podmiotu zatrudniającego” zacznij wpisywać nazwę. Podczyta się lista podpowiedzi, z której wybierz właściwy podmiot.

Natomiast jeśli doktorant jest zatrudniony w podmiocie, który nie podlega rejestracji w systemie POL-on (np. uczelnia zagraniczna, przedsiębiorstwo), wybierz opcję „spoza systemu POL-on”. W polu „Nazwa podmiotu zatrudniającego” wpisz ręcznie jego nazwę.

Podaj datę podjęcia zatrudnienia. Możesz ją wybrać z kalendarza albo wpisać ręcznie.

W następnym kroku wskaż, czy zatrudnienie jest zawarte w celu realizacji projektu badawczego, czy w ramach etatu.

Wybierz pierwszą opcję, jeśli doktorant jest zatrudniony jako:

 • beneficjent przedsięwzięcia, programu lub konkursu ogłoszonego przez NAWA, NCBiR, NCN lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego;
 • na czas realizacji projektu badawczego lub dydaktycznego finansowanego:
  a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  b) przez inny podmiot przyznający grant.

Wybierz drugą opcję, jeśli doktorant jest zatrudniony na etacie po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym.

Zatrudnienie w celu realizacji projektu badawczego

Jeśli wybrałeś tę opcję, pojawi się pole, w które należy wpisać nazwę projektu.

Na koniec zatwierdź dane klikając w przycisk „Zapisz”. Informacje o zatrudnieniu zostaną zapisane.


Zatrudnienie w ramach etatu

Jeśli wybrałeś tę opcję, pojawi się pole, w którym należy podać wymiar czasu pracy. Możesz go wpisać ręcznie lub ustawić za pomocą strzałek. Wymiar czasu pracy należy podać z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Informacja o wymiarze etatu pozwala określić wysokość stypendium, jakie od tego momentu powinien otrzymywać doktorant (w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium).

Na koniec zatwierdź dane klikając w przycisk „Zapisz”. Informacje o zatrudnieniu zostaną zapisane.

Korekta danych zatrudnienia

Aby skorygować dane zatrudnienia, kliknij w ikonę ołówka (akcja „Koryguj”) z prawej strony informacji o zatrudnieniu. Formatka otworzy się w trybie do edycji. W naszym przykładzie poprawiamy wymiar czasu pracy z błędnie wpisanego 1,0 etatu na 0,5 etatu.

Zatwierdź wprowadzone zmiany klikając w przycisk „Zapisz”.

Zauważ, że operacja korekty służy do poprawienia błędnie wprowadzonych danych. Dane zostaną skorygowane od początku wpisu. Natomiast jeśli w pewnym momencie doktorant przeszedł na inny wymiar etatu, należy wprowadzić datę ustania obecnego zatrudnienia i dodać kolejne zatrudnienie z innym wymiarem etatu.Ustanie zatrudnienia

Po zakończeniu zatrudnienia doktoranta należy zarejestrować datę ustania zatrudnienia. W tym celu kliknij w ikonę ołówka (akcja „Koryguj”) z prawej strony informacji o zatrudnieniu. Formatka otworzy się w trybie do edycji. W polu „Data ustania zatrudnienia” wybierz datę z kalendarza albo wpisz ją ręcznie.

Zatwierdź klikając w przycisk „Zapisz”.

Usuwanie zatrudnienia

Aby usunąć informacje o zatrudnieniu, kliknij w ikonę kosza na śmieci (akcja „Usuń”) z prawej strony informacji o zatrudnieniu. Otworzy się okno dialogowe, w którym system prosi cię o potwierdzenie decyzji. Jeśli jesteś jej pewien, kliknij w przycisk „Usuń zatrudnienie”. Informacje o zatrudnieniu doktoranta zostaną usunięte.

 Uwaga! Usunięcie zatrudnienia jest czynnością nieodwracalną.


Zobacz też:

Rejestracja osoby ubiegającej się o stopień doktora Kogo rejestrujemy?