Podstawa prawna

Art. 209 ust. 10 ustawy 2.0
Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:
1) w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3;
2) po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w ust. 4 pkt 2;
3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.

Art. 119 ust. 2 ustawy 2.0 (…) zatrudnienia nauczyciela akademickiego:
(…)
2) będącego beneficjentem przedsięwzięcia, programu lub konkursu ogłoszonego przez NAWA, NCBiR, NCN lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego;
3) na czas realizacji projektu badawczego lub dydaktycznego finansowanego:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
b) przez inny podmiot przyznający grant.

Art. 345 ust. 1 ustawy 2.0. Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora obejmuje:
(…) 18) informację o zatrudnieniu, o którym mowa w art. 209 ust. 10 pkt 1 i 2.

§ 4 ust. 7 rozporządzenia ws. POL-on.
W zakresie danych, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 18 ustawy, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się następujące informacje:
1) w przypadku osób, o których mowa w art. 209 ust. 10 pkt 1 ustawy:
a) nazwę podmiotu zatrudniającego,
b) datę podjęcia zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 albo 3 ustawy,
c) datę ustania zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 albo 3 ustawy,
d) tytuł projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 albo 3 ustawy;
2) w przypadku osób, o których mowa w art. 209 ust. 10 pkt 2 ustawy:
a) nazwę podmiotu zatrudniającego,
b) datę podjęcia zatrudnienia,
c) datę ustania zatrudnienia,
d) wymiar czasu pracy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dla kogo rejestrujemy zatrudnienie?

Dane o zatrudnieniu w module Osoby ubiegającej się o stopień doktora należy rejestrować tylko w stosunku do doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej (dla których został wskazany tryb przygotowania rozprawy: „Kształcenie doktorantów”), którzy są uprawnieni do pobierania stypendium doktoranckiego.

Należy zarejestrować informacje o zatrudnieniu tylko, jeżeli taki doktorant jest zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy w jednym z poniższych przypadków:

 1. jako beneficjent przedsięwzięcia, programu lub konkursu ogłoszonego przez NAWA, NCBiR, NCN lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego;
 2. na czas realizacji projektu badawczego lub dydaktycznego finansowanego:
  a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  b) przez inny podmiot przyznający grant.
 3. po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym.

Dodawanie zatrudnienia

Aby dodać informacje o zatrudnieniu, wejdź w zakładkę „Zatrudnienie”. Kliknij w przycisk „+ Dodaj zatrudnienie”.

W pierwszym kroku wybierz, czy doktorant jest zatrudniony w instytucji „z systemu POL-on” czy „spoza systemu POL-on”.

Wybierz pierwszą opcję, jeśli doktorant jest zatrudniony w podmiocie, który figuruje w POL-onie – czyli w szczególności w uczelni publicznej lub niepublicznej, w instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie sieci Łukasiewicz. W polu „Nazwa podmiotu zatrudniającego” zacznij wpisywać nazwę. Podczyta się lista podpowiedzi, z której wybierz właściwy podmiot.

Natomiast jeśli doktorant jest zatrudniony w podmiocie, który nie podlega rejestracji w systemie POL-on (np. uczelnia zagraniczna, przedsiębiorstwo), wybierz opcję „spoza systemu POL-on”. W polu „Nazwa podmiotu zatrudniającego” wpisz ręcznie jego nazwę.

Podaj datę podjęcia zatrudnienia. Możesz ją wybrać z kalendarza albo wpisać ręcznie.

W następnym kroku wskaż, czy zatrudnienie jest zawarte w celu realizacji projektu badawczego, czy w ramach etatu.

Wybierz pierwszą opcję, jeśli doktorant jest zatrudniony jako:

 • beneficjent przedsięwzięcia, programu lub konkursu ogłoszonego przez NAWA, NCBiR, NCN lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego;
 • na czas realizacji projektu badawczego lub dydaktycznego finansowanego:
  a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  b) przez inny podmiot przyznający grant.

Wybierz drugą opcję, jeśli doktorant jest zatrudniony na etacie po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym.

Zatrudnienie w celu realizacji projektu badawczego

Jeśli wybrałeś tę opcję, pojawi się pole, w które należy wpisać nazwę projektu.

Na koniec zatwierdź dane klikając w przycisk „Zapisz”. Informacje o zatrudnieniu zostaną zapisane.


Zatrudnienie w ramach etatu

Jeśli wybrałeś tę opcję, pojawi się pole, w którym należy podać wymiar czasu pracy. Możesz go wpisać ręcznie lub ustawić za pomocą strzałek. Wymiar czasu pracy należy podać z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Informacja o wymiarze etatu pozwala określić wysokość stypendium, jakie od tego momentu powinien otrzymywać doktorant (w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium).

Na koniec zatwierdź dane klikając w przycisk „Zapisz”. Informacje o zatrudnieniu zostaną zapisane.

Korekta danych zatrudnienia

Aby skorygować dane zatrudnienia, kliknij w ikonę ołówka (akcja „Koryguj”) z prawej strony informacji o zatrudnieniu. Formatka otworzy się w trybie do edycji. W naszym przykładzie poprawiamy wymiar czasu pracy z błędnie wpisanego 1,0 etatu na 0,5 etatu.

Zatwierdź wprowadzone zmiany klikając w przycisk „Zapisz”.

Zauważ, że operacja korekty służy do poprawienia błędnie wprowadzonych danych. Dane zostaną skorygowane od początku wpisu. Natomiast jeśli w pewnym momencie doktorant przeszedł na inny wymiar etatu, należy wprowadzić datę ustania obecnego zatrudnienia i dodać kolejne zatrudnienie z innym wymiarem etatu.Ustanie zatrudnienia

Po zakończeniu zatrudnienia doktoranta należy zarejestrować datę ustania zatrudnienia. W tym celu kliknij w ikonę ołówka (akcja „Koryguj”) z prawej strony informacji o zatrudnieniu. Formatka otworzy się w trybie do edycji. W polu „Data ustania zatrudnienia” wybierz datę z kalendarza albo wpisz ją ręcznie.

Zatwierdź klikając w przycisk „Zapisz”.

Usuwanie zatrudnienia

Aby usunąć informacje o zatrudnieniu, kliknij w ikonę kosza na śmieci (akcja „Usuń”) z prawej strony informacji o zatrudnieniu. Otworzy się okno dialogowe, w którym system prosi cię o potwierdzenie decyzji. Jeśli jesteś jej pewien, kliknij w przycisk „Usuń zatrudnienie”. Informacje o zatrudnieniu doktoranta zostaną usunięte.

 Uwaga! Usunięcie zatrudnienia jest czynnością nieodwracalną.


Zobacz też:

Rejestracja osoby ubiegającej się o stopień doktora Kogo rejestrujemy?