Przejście na nową siatkę stanowisk. Okresy przejściowe

Ustawa 2.0 przewiduje zmiany w siatce stanowisk w stosunku do tej, która obowiązywała na podstawie poprzednich przepisów. Oznacza to konieczność dostosowania stanowisk części pracowników w podmiotach do nowej siatki.

Dostosowanie stanowisk pracowników do nowej siatki powinno nastąpić w terminie do 30 września 2020 r.  

Migracja danych pracowników ze starego POL-onu do POL-onu 2.0 została w całości przeprowadzona przez OPI PIB w styczniu 2020 r. To, czy dotychczasowe stanowiska pracowników zostały automatycznie zmapowane na nową siatkę stanowisk podczas migracji zależało od rodzaju stanowiska i typu podmiotu. Tylko podmioty typu uczelnie (publiczne, niepubliczne i  kościelne) zostały objęte automatyczną konwersją w stosunku do niektórych stanowisk.

Uczelnie

W przypadku uczelni mapowanie zostało dokonane automatycznie w odniesieniu do grup stanowisk: naukowych i naukowo-dydaktycznych oraz w odniesieniu do stanowisk należących do tych grup (podstawa prawna: art.  247 ust. 1 pkt 1 i art. 250 przepisów wprowadzających ustawę 2.0).

W pozostałych przypadkach uczelnie powinny samodzielnie dostosować stanowiska do wymagań ustawy 2.0 najpóźniej do 30 września 2020 r. (art. 249 ust. 3  przepisów wprowadzających ustawę 2.0).

W przypadku stanowisk, które nie są przewidziane w nowej siatce, po 30 września 2020 r.:

 • system będzie uniemożliwiał zarejestrowanie takiego stanowiska;
 • w przypadku próby modyfikacji takiego stanowiska, które już jest zarejestrowane pojawi się komunikat o błędzie; dozwolona będzie w tym zakresie jedynie modyfikacja daty zakończenia stanowiska – oczywiście w zakresie do 30 września 2020 r.

Ilustruje to poniższa grafika.

Problem migracyjny

Po migracji danych pracowników ze starego systemu do nowego, w POL-onie 2.0 niektóre stare stanowiska pracy na uczelniach zmieniły się na nowe stanowiska również wstecznie. Jest to spowodowane problemem, który wystąpił podczas migracji. Zgodnie z ustawą 2.0, w odniesieniu do dawnych grup stanowisk naukowych i naukowo-dydaktycznych na uczelniach, siatka stanowisk powinna się automatycznie zaktualizować jedynie za okres od 1 października 2018 r. Jednak u pracowników, którzy mieli trwające zatrudnienia w dniu 1 października 2018 r. , „stare” stanowiska zmieniły się na „nowe” również za okres sprzed tej daty.

Rozwiązanie powyższego problemu jest możliwe:

 • Poprzez GUI, w zależności od konkretnej sytuacji, za pomocą operacji „Koryguj warunki zatrudnienia” lub „Zarejestruj nowy warunek zatrudnienia”,
 • Poprzez API REST. Dokładna procedura została opisana tutaj.
 • Dodatkowo OPI PIB wykona na życzenie podmiotów automatyczne uporządkowanie problemu migracyjnego – z zastrzeżeniem, że będzie to podejście standardowe, czyli „przecięcie” stanowisk pomiędzy starą a nową siatką stanowisk zostanie przeprowadzone na dzień 1 października 2018 r. Więcej informacji jest dostępnych tutaj.
Instytuty badawcze, PAN, międzynarodowe instytuty naukowe, inne instytuty naukowe

W przypadku:

 • instytutów badawczych,
 • instytutów PAN,
 • międzynarodowych instytutów badawczych,
 • innych instytutów naukowych

nie było automatycznego mapowania stanowisk podczas migracji danych.

Instytuty muszą samodzielnie wprowadzić pracownikom nowe stanowiska najpóźniej do 30 września 2020 r.

W przypadku stanowisk, które nie są przewidziane w nowej siatce, po 30 września 2020 r.:

 • system będzie uniemożliwiał zarejestrowanie takiego stanowiska;
 • w przypadku próby modyfikacji takiego stanowiska, które już jest zarejestrowane, pojawi się komunikat o błędzie.

Ilustruje to poniższa grafika.

Nowa siatka stanowisk

Nową siatkę stanowisk, z podziałem na stanowiska w różnych typach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, przedstawiają poniższe grafiki. Jest to prezentacja uproszczona i ma ona jedynie charakter informacyjny.

Szczegółową i na bieżąco aktualizowaną siatkę stanowisk można pobrać ze strony ze specyfikacją importu masowego XML, w sekcji „Pracownicy”.

Aktualna siatka stanowisk jest dostępna także w ramach usług API REST modułu Pracownicy dla POL-onu 2.0. Są one dostępne na stronie https://polon2.opi.org.pl/employees-api/swagger-ui/index.html?configUrl=/employees-api/v3/api-docs/swagger-config, w sekcji „Condition”.

Dedykowane są do tego dwie usługi API REST:

 1. Aby otrzymać wszystkie stanowiska, jakie występują w zalogowanej instytucji w danym przedziale czasowym skorzystaj z usługi: GET/dictionary/positionsInCurrentInstitutionBy, podając „datę od” w polu „validFrom” i, opcjonalnie, „datę do” w polu „validTo”.
 1. Aby otrzymać wszystkie stanowiska w zalogowanej instytucji bez zakresu dat skorzystaj z usługi: GET/dictionary/positionsInCurrentInstitutionForFilters.

Na poniższych grafikach kolorem niebieskim zaznaczono nowe elementy siatki stanowisk, wynikające z ustawy 2.0 i niemające odpowiedników w poprzednich przepisach. Kolorem szarym są zaznaczone elementy, które zniknęły z siatki i nie mają odpowiedników w nowej siatce. Zwróć uwagę, że poniższe grafiki przedstawiają tylko nową siatkę stanowisk, pomimo że jeszcze przez jakiś czas podmioty mogą korzystać równolegle również ze starej siatki.

Siatka stanowisk dla uczelni

Docent

Zgodnie z art. 248 ust. 3 przepisów wprowadzających ustawę 2.0. osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku docenta, na podstawie mianowania na czas nieokreślony, pozostaje na tym stanowisku do końca okresu wskazanego w akcie mianowania, jednak nie dłużej niż do końca roku akademickiego, w którym ukończyła ona 67. rok życia, jeżeli nabyła prawo do emerytury. Jeżeli z ukończeniem 67. roku życia osoba zajmująca stanowisko docenta nie nabyła prawa do emerytury, wygaśnięcie stosunku pracy następuje z końcem roku akademickiego, w którym nabędzie to prawo (porównaj też art. 249 ust. 3 pkt 2 przepisów wprowadzających ustawę 2.0.).

Zatem w przypadku osoby zatrudnionej na stanowisku docenta na podstawie mianowania na czas nieokreślony nie trzeba dostosowywać jej warunków zatrudnienia (zmieniać stanowiska) nawet po 30 września 2020 r. Wyjątek ten nie dotyczy osoby na stanowisku docenta zatrudnionej na umowę o pracę. W takim przypadku trzeba dostosować stanowisko do nowej siatki.

Stanowiska w uczelniach spoza nowej siatki stanowisk – „Inne”

Zgodnie z art. 116 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.0 statut uczelni może określać również inne stanowiska dla nauczycieli akademickich niż określone w ust. 1 tego przepisu (zawierającym ustawową siatkę stanowisk) oraz wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ich zajmowania.

Zatem uczelnia może w statucie przewidywać np. takie stanowiska, jak lektor, instruktor czy docent. Jednak w ramach dostosowania do nowej siatki stanowisk w POL-onie osoby zatrudnione na takich stanowiskach muszą być zarejestrowane w ramach siatki dostępnej w systemie. Zatem w polu „Stanowisko” należy im wybrać ogólną etykietę „Inne”. Po skorzystaniu z tej opcji pojawi się dodatkowe pole „Inne stanowisko”, w którym należy ręcznie wprowadzić nazwę stanowiska.

Dyplomowani bibliotekarze oraz pracownicy dokumentacji i informacji naukowej

Podstawa prawna

Art. 247 przepisów wprowadzających ustawę 2.0
1. Nauczyciele akademiccy będący w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1: (…)
2) dyplomowanymi bibliotekarzami oraz dyplomowanymi pracownikami dokumentacji i informacji naukowej są od dnia wejścia w życie tej ustawy nauczycielami akademickimi, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.
2. W uczelniach, w których w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są zatrudnieni na stanowiskach, o których mowa w art. 113 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, statuty uczelni, o których mowa w art. 227 ust. 1, określą te stanowiska oraz wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ich zajmowania.

Decyzja, czy dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są po 30 września 2020 r. nauczycielami akademickimi należy do uczelni.

W przypadku, gdy ww. osoby są nauczycielami akademickimi – informacja taka musi mieć swoje odzwierciedlenie w konkretnych przepisach w statucie.

W przeciwnym razie należy uznać, iż dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej nie są nauczycielami akademickimi, a ich status został określony w regulaminie pracy.

Jeśli zgodnie ze statutem uczelni taki pracownik jest nauczycielem akademickim, uczelnia powinna mu zarejestrować stanowisko w ramach nowej siatki stanowisk, tzn. wybrać:

 • charakter pracy: Nauczyciel akademicki,
 • jedną z dostępnych grup: Pracownik badawczo-dydaktyczny, Pracownik badawczy, Pracownik dydaktyczny (zauważ, że zgodnie z ustawą nie ma już wyodrębnionej grupy „Dyplomowany bibliotekarz oraz pracownik dokumentacji i informacji naukowej”),
 • odpowiednie stanowisko z wybranej grupy (np. „Inne”)

– zgodnie ze statutem.

Jeśli statut uczelni nie daje już podstawy do zakwalifikowania takiego pracownika jako nauczyciela akademickiego, uczelnia powinna zarejestrować go jako Pracownika niebędącego nauczycielem akademickim.

Zobacz też komunikat MNiSW na temat dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej.

Siatki stanowisk dla instytutów badawczych, PAN, międzynarodowych instytutów naukowych


Stanowisko „Inni” w instytutach

Stanowisko „Inni” zostało wprowadzone dla instytutów badawczych, PAN i międzynarodowych w kontekście stanowisk, które nie znajdują odzwierciedlenia w formalnej siatce stanowisk precyzowanej przez ustawy i rozporządzenia, ale pracownicy tacy z racji pełnionych obowiązków powinni się znaleźć w rejestrze pracowników. Jest to zbiorcza, formalna kategoria w POL-onie. Po jej wybraniu nie doprecyzowujemy już ręcznie nazwy stanowiska.


Siatka stanowisk dla instytutów Sieci Łukasiewicz

Dotychczas instytuty Sieci Łukasiewicz działały w oparciu o siatkę stanowisk właściwą dla instytutów badawczych.

Dedykowana siatka stanowisk dla instytutów Sieci Łukasiewicz i Centrum Łukasiewicz została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oraz kwalifikacji wymaganych do ich zajmowania z dnia 27 marca 2019 r.

Decyzją Centrum Łukasiewicz w module Pracownicy w POL-onie należy rejestrować tylko pracowników pionu badawczego.

Nowa siatka stanowisk została wdrożona w POL-onie 12 czerwca 2020 r. Aktualnie instytuty Sieci mogą korzystać zarówno ze starej (właściwej instytutom badawczym), jak i nowej (dedykowanej dla Sieci) siatki stanowisk.


Zakres rejestrowanych pracowników

Pamiętaj, że – niezależnie od listy dostępnych stanowisk – na podstawie ustawy 2.0 nie wszyscy pracownicy podlegają rejestracji w module Pracownicy. Należy rejestrować tylko te osoby, które spełniają przynajmniej jedną z przesłanek wymienionych w art. 342 ust. 3 pkt 1 ustawy 2.0, a zatem:

 • nauczycieli akademickich,
 • inne osoby prowadzące zajęcia,
 • osoby prowadzące działalność naukową,
 • osoby biorące udział w jej prowadzeniu

– w rozumieniu ustawy 2.0.

Zwróć uwagę, że w odniesieniu do kategorii „inne osoby prowadzące zajęcia” rejestrujemy tylko uproszczone warunki zatrudnienia. Nie obejmują one podawania stanowiska zajmowanego przez taką osobę.

Zmiana stanowiska

Aby zmienić pracownikowi stanowisko pracy wejdź w dane interesującego cię pracownika, następnie w zakładkę „Zatrudnienie”, w sekcję „Warunki zatrudnienia”. Kliknij przycisk „Zarejestruj nowy warunek zatrudnienia”. Otworzy się formatka, w której:

 • Podaj datę, od której obowiązuje nowy warunek zatrudnienia (pamiętaj, że chodzi o datę rzeczywistej zmiany, a nie datę jej wprowadzenia do systemu). Nie musisz podawać daty, do której obowiązuje warunek – z wyjątkiem sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony.
 • Wybierz charakter pracy, grupę stanowisk i stanowisko pracownika z dostępnych list – zawsze rób to w tej kolejności.
 • Uzupełnij pozostałą część formatki warunków zatrudnienia.

Potwierdź przyciskiem „Zarejestruj warunek zatrudnienia”.


Zobacz też:

Rozwiązanie problemu migracyjnego - API REST Dane pracownika - Zatrudnienie

 

Inne osoby prowadzące zajęcia