Korekta danych osobowych

Skorzystaj z operacji korekty, jeżeli błędnie zarejestrowałeś dane osobowe kandydatowi do stopnia/tytułu lub nie zarejestrowałeś wszystkich danych. Poprawne dane osobowe będę obowiązywały od chwili rejestracji kandydata (jeżeli w międzyczasie nie były w nich dokonywane operacje biznesowe zmiany) albo od chwili ostatniej zmiany danych osobowych.

Wejdź w wybrane postępowanie. W zakładce „O osobie” kliknij w przycisk „Koryguj”. Formatka z danymi osobowymi otworzy się do edycji. Wpisz poprawne lub uzupełnij brakujące dane. W naszym przykładzie uzupełniliśmy kandydatowi do stopnia doktora habilitowanego informację o drugim imieniu. Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.

Zmiana danych osobowych

Skorzystaj z operacji zmiany, aby odnotować rzeczywistą zmianę danych osobowych kandydata do stopnia/tytułu. Chodzi więc o zdarzenia, które zaszły w świecie rzeczywistym, np. osoba zmieniła nazwisko.

Aby zmienić dane osobowe kandydata do stopnia/tytułu, wejdź w zakładkę „O osobie” i kliknij w przycisk „Zmień aktualne dane”. Otworzy się formatka, w której we właściwym polu zmień dane na aktualne. W naszym przykładzie zmieniamy nazwisko z „Kowalski” na „Kowalski-Nowak”. Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.

W module Baza dokumentów w postępowaniach awansowych rejestracja takiej zmiany przebiega w szczególny sposób. Aby zidentyfikować postępowanie awansowe, system wykorzystuje pierwotną wersję danych osobowych, a zatem wersję z chwili rejestracji postępowania lub, innymi słowy, z wniosku o wszczęcie postępowania. Dlatego ważne jest, aby pierwotne dane były przechowywane i wykorzystywane na równi z danymi aktualnymi.

Po zapisaniu zmiany, w zakładce „O osobie” wyświetla się zarówno pierwotna wersja danych osoby (w naszym przykładzie „Nazwisko”), jak i wersja aktualna (w naszym przykładzie „Aktualne nazwisko”).

Uwaga! W nagłówku postępowania cały czas wyświetla się pierwotne nazwisko, ponieważ po nim system identyfikuje postępowanie.

Na wykazie postępowań, w przypadku zmiany nazwiska lub imienia, widoczna jest zarówno wersja aktualna, jak i historyczna (pierwotna).

Zwróć uwagę, że w dostępnych filtrach domyślnie jest zaznaczony checkbox „Uwzględnij dane historyczne osoby” (można go jednak odhaczyć). Dzięki temu system przeszukuje postępowania zarówno po historycznych, jak i aktualnych imionach, nazwiskach lub danych identyfikacyjnych.

Zwróć uwagę, że system traktuje dane dokumentu tożsamości jako jeden rekord, mimo że składają się na niego trzy dane: typ, numer oraz kraj wydania dokumentu.

Jeśli postępowanie awansowe toczy się wobec cudzoziemca zarejestrowanego za pomocą dokumentu tożsamości, który następnie się zmienia, to system zapisuje jako aktualny cały komplet danych tego dokumentu. W naszym przykładzie zmianie uległa tylko informacja o numerze dokumentu tożsamości. Jego typ i kraj wydania pozostał taki sam. Natomiast w systemie wyświetli się komplet danych pierwotnych, a następnie komplet danych aktualnych dotyczących tego dokumentu.