UWAGA! Ze względu na wykryte problemy, termin na uzupełnienie danych za lata 2017-2021 został ujednolicony dla wszystkich części modułu Dane finansowe. Dane należy uzupełnić do 15.01.2022 r.

W module Dane finansowe wykryto dwa duże błędy – w związku z tym w dniu 23.06.2021 r. pojawił się komunikat w aktualnościach z prośbą o wstrzymanie się z wprowadzaniem kolejnych danych.

W ramach napraw:

 • poprawiono zapisywanie danych walutowych, tak aby poprawnie zapisywały się grosze we wszystkich 4 częściach:
  • Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe
  • Źródła pochodzenia finansów i wyniki finansowe
  • Przychody z usług badawczych na zlecenie
  • Przychody z tytułu komercjalizacji

Dane wymagają weryfikacji i poprawy. Jeśli przy zapisie dodane wcześniej wartości zapisały się bez groszy uzupełnij  je w zapisanych kwotach. W tym celu odfiltruj rekordy wymagające weryfikacji, korzystając z filtra „Dane wymagają weryfikacji” (opisanego poniżej), przejdź do trybu edycji i wprowadź niezbędne poprawki.

Zapisane wcześniej przez system prawidłowe kwoty (które od początku nie posiadały groszy) także wymagają zatwierdzenia. W tym celu należy wejść w tryb edycji i nie zmieniając żadnych danych kliknąć przycisk „Zapisz”.

W zakresie, w którym było to możliwe, czyli w częściach „Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe” oraz „Źródła pochodzenia finansów i wyniki finansowe” dane, które były migrowane z POL-on 1.0 zostały zmigrowane ponownie. W tych wykazach kwoty powinny być poprawne.

 • usunięto z dodanych wpisów dyscypliny ze starej klasyfikacji w 2 częściach:
  • Przychody z usług badawczych na zlecenie
  • Przychody z tytułu komercjalizacji

Decyzją ministerstwa usunięto starą klasyfikację z modułu w związku z czym w ww. częściach znajdują się obecnie wpisy, w których brakuje dyscypliny. Aby uzupełnić dyscyplinę odfiltruj rekordy wymagające uzupełnienia, korzystając z filtra „Dane niekompletne” (opisanego poniżej), edytuj rekord i dodaj ponownie dyscyplinę. Dyscypliny podpowiedzą się po wpisaniu kilku pierwszych liter.

Aktualnie w systemie pozostały do wyboru wyłącznie dyscypliny z nowej klasyfikacji obowiązującej od 1 października 2018 r. Dla wpisów z roku 2017 należy wskazać dyscyplinę z nowej klasyfikacji odpowiadającą dyscyplinie w starej klasyfikacji zgodnie z mapowaniem przekazanym przez ministerstwo.

UWAGA! Należy zweryfikować poprawność rekordów pod kątem sumy udziałów we wpisach, które zawierały więcej niż jedną dyscyplinę i jednocześnie co najmniej jedna ze wskazanych dyscyplin była wybrana z nowej klasyfikacji. Po poprawkach udziały w takim rekordzie nie będą sumować się do 100%, ponieważ stare dyscypliny, wraz ze wskazanymi udziałami zostały usunięte, a nowe dyscypliny wraz z udziałami pozostały.

Suma wartości wszystkich udziałów musi być równa 100%, aby wpis został oznaczony jako poprawny.

W celu ułatwienia odfiltrowania danych wymagających weryfikacji lub poprawy dodano dwa nowe filtry na zestawieniach widoczne na powyższym zrzucie:

 • Dane wymagają weryfikacji – dane wymagają weryfikacji w zakresie kwot i jeśli to konieczne poprawy zapisanych wartości, w przeciwnym razie wystarczy ponowny zapis potwierdzający, że dane są poprawne,
 • Dane niekompletne – dane w których została usunięta dyscyplina ze starej klasyfikacji. Wpis wymaga dodania dyscypliny z nowej klasyfikacji.

Może się zdarzyć, iż w częściach dotyczących przychodów dany wpis będzie wymagał zarówno dodania dyscypliny z nowej klasyfikacji, (ponieważ do tej pory zawierał dyscyplinę ze starej klasyfikacji) jak i weryfikacji/poprawy kwot. W takim przypadku rekord będzie się wyszukiwał dla jednego i drugiego checkbox’a.

Każdorazowo po wprowadzeniu zmiany system poprosi cię o potwierdzenie, że zapisywane dane są prawidłowe. Jeśli masz wątpliwości możesz wybrać „Wróć do edycji” i upewnić się, że wprowadziłeś wszystkie niezbędne zmiany. Jeśli jesteś pewien, że dane są poprawne – wybierz „Tak”. Spowoduje to zapisanie wprowadzonych zmian lub zatwierdzi poprawność wpisu. Wpis zostanie oznaczony przez system jako poprawny.

Poprawne wpisy nie powinny się wyszukiwać po zaznaczeniu ww. checkbox’ów, jeśli nadal się wyszukują zweryfikuj poprawność zapisu zmian. Gdyby nie udało ci się ustalić dlaczego dany wpis nadal wyświetla się po oznaczeniu checkbox’ów – napisz zgłoszenie w systemie Helpdesk. Pracownicy OPI pomogą ci ustalić przyczynę.