Zakładka „Kompetencje” jest dedykowana innym osobom prowadzącym zajęcia. Informacji o kompetencjach i doświadczeniu nie trzeba wypełniać dla nauczycieli akademickich ani innych etatowych pracowników – chyba że prowadzą zajęcia z tytułu innej umowy niż etatowa (cywilno-prawna) lub nie są zatrudnieni wcale.

Wynika to z art. 343 ust. 1 pkt 17 ustawy 2.0. Zgodnie z nim:

Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu obejmuje (…): 17) informacje o kompetencjach i doświadczeniu pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów – w przypadku innych osób prowadzących zajęcia.

Z tego przepisu wynika też, że nie chodzi o to, aby wymieniać całe doświadczenia zawodowe i wszelkie kompetencje innej osoby prowadzącej zajęcia. Należy podać tylko te, które są istotne z punktu widzenia prowadzonych przez nią zajęć.

Aby zarejestrować kompetencje i doświadczenie innej osoby prowadzącej zajęcia, wejdź w zakładkę „Kompetencje”. Wybierz przycisk „+ Dodaj kompetencje”. Wypełnij formatkę dodawania kompetencji i doświadczenia.

Obowiązkowe pola formatki to „Instytucja” i „Okres zatrudnienia”. Konieczne jest też wypełnienie przynajmniej jednego pola opisowego odnoszącego się do posiadanych kompetencji lub doświadczenia.

W polu „Instytucja” wpisz nazwę instytucji, w której osoba zdobywała doświadczenie.

W polach „Okres zatrudnienia” podaj, w jakim okresie osoba zdobywała doświadczenie w ww. instytucji. Okres zatrudnienia jest wyrażany w latach, nie należy podawać dat dziennych. W polu „Okres zatrudnienia” – data „do” można podać rok z przeszłości lub rok bieżący. Nie można podać roku z przyszłości.

Pola:

  • zakres zdobytego doświadczenia,
  • zakres posiadanych kompetencji naukowych,
  • zakres posiadanych kompetencji dydaktycznych,
  • zakres posiadanych kompetencji praktycznych

są polami tekstowymi do samodzielnego wypełnienia przez użytkownika. Należy w nich w sposób zwięzły przedstawić zakres doświadczenia i kompetencji istotnych z punktu widzenia prowadzonych przez osobę zajęć. Obowiązuje limit 2 000 znaków (włączając w to spacje).

Nie trzeba uzupełniać wszystkich pól, a jedynie te, które mają zastosowanie do konkretnego przypadku lub osoby.
Przykład: Osoba prowadzi zajęcia z prawa cywilnego na kierunku prawo. Posiada doświadczenie z pracy w kancelarii adwokackiej. Posiada też wynikające stąd kompetencje praktyczne związane ze stosowaniem prawa cywilnego, sporządzaniem pism procesowych, opracowywania i omawiania studiów przypadku. W związku z tym uzupełniamy dla niej pola dotyczące doświadczenia i kompetencji praktycznych. Pozostawiamy puste pola dotyczące kompetencji naukowych i dydaktycznych.

Zatwierdź przyciskiem „Dodaj kompetencje”.

W jednej formatce możesz podać doświadczenie i kompetencje zdobyte w jednej instytucji. Jeśli chcesz dodać więcej informacji na temat doświadczenia i kompetencji ponownie skorzystaj z przycisku „+ Dodaj kompetencje”.

Doktoranci jako inne osoby prowadzące zajęcia

Zasadniczo doktoranci nie posiadają jeszcze znacznego doświadczenia zawodowego. W takiej sytuacji zasadnym jest, aby w POL-onie podać jedynie minimum informacji.  Np. jako okres zdobytego doświadczenia wystarczy wskazać okres odbywania studiów doktoranckich lub kształcenia w szkole doktorskiej.

Jako kompetencje wystarczające jest wskazanie, że osoba jest doktorantem. W przypadku pola „Zakres zdobytego doświadczenia” można wskazać, jakiego rodzaju doświadczenie zawodowe doktorant już posiada lub podać informację o braku doświadczenia.


Więcej na temat rejestracji innych osób prowadzących zajęcia znajdziesz tutaj:

Inne osoby prowadzące zajęcia