Projekty międzynarodowe charakteryzują się dwuetapową procedurą wnioskowania o środki finansowe na poziomie ​międzynarodowym i ​krajowym​.

Na pierwszym etapie konkursu (etap międzynarodowy) polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim wspólny wniosek. Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu​.

Następnie na drugim etapie (etap krajowy) następuje przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dot. polskiej części projektu. Odpowiednio zespół badaczy zagranicznych wnioskuje o finansowania w instytucjach w swoim kraju.​

Uwaga! W POL-on odzwierciedlamy dane na podstawie umowy zawartej między wnioskodawcą a podmiotem krajowym (podmiotem z drugiego etapu wnioskowania o finansowanie).

Rejestracja projektu międzynarodowego przebiega analogicznie do ścieżki opisanej tutaj.

W POL-on nie określamy typu projektu naukowego, co oznacza, że nie określamy czy projekt jest krajowy, zagraniczny czy międzynarodowy, ale wskazujemy czy instytucja finansująca (instytucja, z którą jednostka podpisuje umowę na etapie krajowym) jest krajowa, zagraniczna czy międzynarodowa.

W polu jednostka finansująca należy podać nazwę instytucji, z którą podpisano umowę na szczeblu krajowym.

Zgodnie z interpretacją ministerstwa:

  • Podmiot krajowy to podmiot polski.
  • Podmiot zagraniczny to podmiot mający siedzibę w kraju innym niż Polska, podlega regulacjom danego prawa krajowego.
  • Instytucja międzynarodowa to podmiot, który zrzesza kilka krajów lub uczestników z kilku krajów (jest rozproszona) i podlega jurysdykcji międzynarodowej.

W danych dotyczących podmiotu realizującego należy wskazać źródło pochodzenia środków z podziałem na krajowe i zagraniczne. Zauważ, że jednostka finansująca może być krajowa (NCN, NCBiR), ale środki przekazane przez instytucję mogą być (zgodnie z umową) środkami krajowymi i/lub zagranicznymi.

 Uwaga! Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa w sprawie kwalifikacji przyznanych środków w ramach funduszy strukturalnych całe środki przyznane na realizację projektu należy zaraportować jako środki krajowe.

W zależności od tego czy umowie wnioskodawca sprawozdający do POL-on figuruje jako lider/jedyny realizator, czy współrealizator – odpowiednio oznaczamy informację w formularzu.

Zgodnie z zapisami rozporządzenie ws. POL-on (§ 5 ust. 3 pkt 8):

  • rejestrujemy lidera bez względu na to czy jest podmiotem krajowym, czy zagranicznym;
  • rejestrujemy współrealizatora krajowego;
  • nie rejestrujemy współrealizatora zagranicznego.

Przykłady rejestracji podmiotów realizujących znajdziesz tutaj.