Powrót do listy

Zmiany w wyliczeniach GUS S-12

W wyliczeniach dla sprawozdań GUS S-12 wprowadzono następujące modyfikacje:

1. Zmiana w wyliczeniach, warunek poprawności i kompletności danych w Osobach ubiegających się o nadanie stopnia doktora

Zmiana została już wprowadzona

Poprzednio:
Brano pod uwagę jedynie dokumenty poprawne.

Po zmianach:
Bierzemy pod uwagę Osoby ubiegające się o stopień doktora gdy:

 • dokument jest poprawny, lub
 • dokument zawiera błędy tylko wtedy gdy (łącznie):
  • promotor – brak
  • Data rozpoczęcia kształcenia < 3 miesiące od daty aktualnej (instytucja ma 3 miesiące na wyznaczenie promotora)
  • pozostałe dane – uzupełnione
   • Dane osobowe (PESEL/lub dok. tożsamości, imię, nazwisko, płeć, rok urodzenia, obywatelstwo)
   • Dane kształcenia (data rozpoczęcia kształcenia, nazwa szkoły doktorskiej nazwa albo zakres programu kształcenia, dyscyplina)
   • Dane stypendium- jeśli Doktorant posiada uprawnień do pobierania stypendium
    (wysokość stypendium doktoranckiego (brutto), zwiększenie stypendium)
   • Dyscyplina/­y, w których przygotowywana jest rozprawa doktorska
    (dziedzina, dyscyplina, data od)
  • Ocena śródokresowa – nie musi być wypełniona

W pozostałych przypadkach Osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora nie są uwzględniane w wyliczeniach.

2. Zmiana w wyliczeniach, warunek poprawności i kompletności danych w Postępowaniach awansowych

Zmiana została już wprowadzona

Poprzednio:
Brano pod uwagę jedynie dokumenty poprawne.

Po zmianach
Bierzemy pod uwagę Postępowania awansowe gdy:

 • dokument jest poprawny, lub
 • dokument zawiera błędy tylko wtedy gdy (łącznie):
  • status = postępowanie w toku
  • dane osobowe = komplet
  • dziedzina – wprowadzona
  • data wszczęcia – wprowadzona
  • Tytuł rozprawy – wprowadzony
  • Data złożenia rozprawy – wprowadzona
  • gdy Rozprawa, której przedmiot objęty jest tajemnicą prawnie chronioną = Tak → Rozprawa nie musi być wypełniona (tj. rozprawa, streszczenie PL, streszczenie ENG, opis PL, opis ENG)
  • gdy Rozprawa, której przedmiot objęty jest tajemnicą prawnie chronioną = Nie → Rozprawa musi być wypełniona z założeniem, że:
   • gdy Praca pisemna w języku PL:
    • rozprawa + streszczenie ENG – wprowadzone
   • gdy Praca pisemna NIE w języku PL:
    • rozprawa + streszczenie PL + streszczenie ENG – wprowadzone
   • gdy Praca NIE pisemna:
    • opis PL + opis ENG wprowadzone

W pozostałych wypadkach dane Postępowania awansowego nie są uwzględniane w wyliczeniach.

3. Zmiana w wyliczeniach Profesor uczelni bez stopnia naukowego (sekcja 2 dział 12)

Zmiana zostanie wprowadzona niebawem

Obecnie:
osoby zatrudnione na stanowiskach:

 • Profesor uczelni,
 • Asystent,
 • Adiunkt,
  które nie posiadają właściwego stopnia lub tytułu naukowego nie są wyliczane w dziale 12.

Po zmianach:
Osoby zatrudnione na stanowisku:

 • Profesor uczelni,
 • Asystent,
 • Adiunkt,
  które nie posiadają tytułu/stopnia – zostaną wliczone do wiersza „Inni” (dotyczy sekcji 2 – cudzoziemcy).