Tak, pracownik taki pozostaje w stosunku pracy i jest objęty obowiązkiem złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 265 ust 5 ustawy 2.0 (o liczbie N).