Powrót do listy

Rejestr pracowników – pracownicy którzy nie powinni w tym rejestrze figurować po wejściu w życie nowych przepisów

Zgodnie z przepisami poprzedniej ustawy pracownicy inżynieryjno–techniczni brali udział w działalności statutowej uczelni i dlatego byli przez uczelnie wykazywani w module pracownicy w POL‑on 1.0. Osoby takie podczas migracji ze starego systemu zostały zmigrowane do nowego systemu (POL‑on 2.0) i znajdują się w aktualnym wykazie pracowników.

Jeśli jednak osoby takie nie pełnią już żadnej z ról w podmiocie które to określa nowa ustawa (nauczyciel akademicki, osoba prowadząca lub biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej, „inna osoba prowadząca zajęcia”), to uczelnia ma dwie zasadnicze opcje systemowe:

1. Osoby takie powinny zostać usunięte z rejestru pracowników systemu POL‑on 2

a) osoby takie będą dalej znajdowały się w systemie POL‑on 1 w celu weryfikacji danych historycznych

2. Osobom takim powinno zostać zakończone zatrudnienie systemowe

a) zatrudnienie systemowe nie odpowiada w pełni zatrudnieniu w rozumieniu kodeksu pracy więc nie koliduje to ze stanem faktycznym zatrudnienia w samej uczelni i można takie zatrudnienie systemowe w tym wypadku zakończyć

– opis zatrudnienia systemowego znajduje się pod tym adresem: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zatrudnienie-systemowe

b) data z jaką powinno być zakończone takie zatrudnienie zależy od konkretnego przypadku

– jeśli pracownika w momencie wejście w życie nowej ustawy nie przypisano do jednej z grup określonych w tej ustawie, tj.: nauczyciele akademiccy, osoby prowadzące lub biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej, „inne osoby prowadzące zajęcia” i nie określono dla niego właściwych dla danej grupy obowiązków, to należy ustawić datę zakończenia zatrudnienia i wszelkich warunków zatrudnienia na dzień wejścia w życie nowej ustawy,

– jeśli po wejściu w życie nowej ustawy, pracownik pełnił jeszcze przez jakiś czas obowiązki i zadania właściwe dla jednej ze wskazanych grup: nauczycieli akademickich, osób prowadzących lub biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej, „innych osób prowadzących zajęcia” (zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), to należy zakończyć zatrudnienie systemowe zgodnie z faktem zakończenia wykonywania takich zadań – jest to przypadek klasyczny,

c) alternatywa ta daje możliwość przeglądania i analizowania zatrudnień historycznych w ramach systemu POL‑on 2 (bez konieczności przenoszenia się do odrębnego systemu jakim jest już w zasadzie POL‑on 1).


Powyższy komunikat dotyczy uczelni oraz instytutów. Czas na aktualizację danych jest do 28 lutego 2022 roku.