Aby skorygować dane osobowe, w szczegółach pracownika wejdź w zakładkę „Dane osobowe”. Możesz skorygować „Dane podstawowe” (imię, nazwisko, rok urodzenia itp.), ale również „Dane identyfikacyjne” (numer PESEL/dane dokumentu tożsamości). Przy interesującej cię sekcji kliknij w przycisk „Historia zmian”. Zobaczysz kolejne rekordy wprowadzone do systemu.

Uwaga! Korekta zawsze obejmuje określoną wersję danych osobowych (rekord). Aby skorygowane przez ciebie dane były aktualnie widoczne w POL-onie, musisz wprowadzić korektę (przynajmniej) w najnowszej wersji danych.

Przy wybranej wersji danych osobowych kliknij w przycisk „Koryguj”. Otworzy się formatka edycji danych. Po wprowadzeniu poprawek kliknij w przycisk „Zapisz”. Możesz powtórzyć tę operację również w starszych wersjach danych osobowych. Dane zostaną podmienione bezpośrednio w korygowanym rekordzie; nie zostaną dodane jako kolejny rekord.

Uwaga! Operacja „Korekta” służy do poprawienia błędnie wprowadzonych danych. Natomiast do odzwierciedlenia zmian w stanie faktycznym dotyczącym pracownika (np. zmiana nazwiska, zmiana obywatelstwa) służy operacja „Zmień”.