Zgodnie z aktualnym stanowiskiem ministerstwa, zasiłków opiekuńczych nie należy wliczać do tej liczby. Zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia ws. POL-on, pole to służy jedynie do wprowadzania informacji o nieobecności z tytułu:

1) urlopu bezpłatnego,
2) urlopu dla poratowania zdrowia,
3) któregokolwiek z urlopów związanych z rodzicielstwem, określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.2)),
4) zasiłku chorobowego lub pobierania świadczenie rehabilitacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.).

Jeśli chodzi o zasiłki – to przepis nie zawiera sformułowania „którykolwiek”, tylko są wyraźnie wymienione dwa – chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne. Nie można więc poszerzać zakresu przedmiotowego przepisu. Można jedynie uznać analogiczne świadczenia do dwóch ww., które pobierają pracownicy służb mundurowych, niepodlegający ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.