Obowiązek wskazania podstawowego miejsca pracy dotyczy wyłącznie nauczycieli akademickich. System nie zezwala na oznaczanie tej informacji dla pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi.

Wynika to z treści następujących przepisów ustawy 2.0:

Art. 120.

  1. W umowie o pracę z nauczycielem akademickim wskazuje się, czy uczelnia jest podstawowym miejscem pracy.
  2. Warunkiem wskazania uczelni jako podstawowego miejsca pracy jest zatrudnienie w niej w pełnym wymiarze czasu pracy. Nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

Art. 125 ust. 1

Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej, która jest jego podstawowym miejscem pracy, może, za zgodą rektora, podjąć lub kontynuować dodatkowe zatrudnienie tylko u jednego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową.