Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, dane wprowadzane do systemu POL-on powinny stanowić odzwierciedlenie stanu faktycznego. Zgodnie z art. 187 ust. 4 ustawy 2.0 do rozprawy doktorskiej dołącza się streszczenie w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowywanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim. W przypadku, gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną, dołącza się opis w językach polskim i angielskim.
Rozstrzygnięcia, który język jest językiem dominującym rozprawy doktorskiej, dokonuje kandydat do stopnia wraz z podmiotem doktoryzującym. Wprowadzenie danych do systemu POL-on powinno być uwarunkowane przedmiotową decyzją.