inwestycje

Co oznacza status inwestycji „czasowo wstrzymana”?

W jaki sposób należy aktualizować dane w module Inwestycje dotyczące nakładów inwestycyjnych?

Co należy raportować w module Inwestycje?

Jaka jest różnica między inwestycją związaną z działalnością naukową (tryb art. 365 pkt 4 lit b PSWiN) a związaną z działalnością naukową – pozostałe?

Jak należy raportować inwestycje w przypadku, gdy służą one zarówno pracom badawczym, jak i kształceniu?

Czy uczelnie niepubliczne zamieszczają dane w module Inwestycje?

Jaką osobę w uczelni należy wykazać w zakładce „Dane osoby do kontaktu” w sprawie użytkowania inwestycji?

Czy jeśli inwestycja jest finansowana ze środków własnych, a jej wartość jest niższa niż 500 tys. zł. to należy ją wprowadzić do modułu?

Czy jeśli w ramach dotacji zakupiono trzy środki trwałe należy je wszystkie wprowadzić do opisu technicznego za pomocą przycisku „dodaj opis”?

Czy mamy obowiązek rejestrowania każdej inwestycji, przy czym inwestycje niezwiązane z kształceniem czy nauką oznaczamy jako „inne”? 

Czy „wartość powyżej 500 tys. zł.” dotyczy zakupu jednostkowego aparatur? Co w sytuacji, gdy z czasem powstanie aparatura o wartości powyżej 500 tys. zł. zbudowana z kilku zakupów? 

Jak rozumieć datę 01.10.2018 r. w module Inwestycje?

Czy dopuszcza się, iż ten sam rekord (dane przedsięwzięcie), przy czym w różnym ujęciu sprawozdawczym, może pojawić się zarówno w module Inwestycje jak i w module Projekty naukowe?

Czy należy zaraportować inwestycję, która przekracza 500 tys. zł, gdy żadna z aparatur z nią powiązanych nie przekracza kwoty powyżej 500 tys. zł.?

Jakie inwestycje mieszczą się w katalogu o charakterze „inne”?

Co z aparaturą oraz infrastrukturą informatyczną powyżej 500 000 zł, która nie była powiązana z inwestycjami w POL-on 1.0?

Dlaczego migracja nie objęła aparatury i infrastruktury informatycznej powyżej 500 000 zł, które były wprowadzone w POL-on 1.0 w module Infrastruktura?

Czy inwestycje sprzed 1 października 2018 r. z ostrzeżeniem „Dane wymagają poprawy lub uzupełnienia” będą usunięte?

Za jaki okres należy uzupełnić dane wstecz w module Inwestycje?