Inwestycjami współfinansowanymi ze źródeł zagranicznych, są inwestycje:

– związane z kształceniem, których finansowanie zostało uzgodnione w trybie określonym w wytycznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60),

– związanej z działalnością naukową, której finansowanie zostało uzgodnione w trybie określonym w kontrakcie terytorialnym zawartym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669).

Jeżeli inwestycja jest finansowana z innych źródeł zagranicznych, należy wskazać rodzaj inwestycji „budowlany”.