Symbol zamkniętej kłódki oznacza, że mój podmiot nie ma możliwości edycji, a jedynie podglądu danych szkoły doktorskiej. Wynika to z faktu, że inny podmiot zarejestrował szkołę doktorską i wskazał moją instytucję jako współprowadzącą. Podstawa takiego działania leży w umowie zawartej pomiędzy podmiotami, dotyczącej wspólnego prowadzenia szkoły doktorskiej. W umowie strony wskazują, który z podmiotów ma charakter instytucji wiodącej i jest odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu POL-on. Tylko instytucja wiodąca rejestruje w systemie dane dotyczące szkoły doktorskiej i kształcących się w niej doktorantów.

Podstawa prawna: art. 198 ust. 5 ustawy 2.0.