Zgodnie z zapisami Rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej “§ 11. 1. W
ewaluacji uwzględnia się osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 8, osób, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy…”