W celu poprawy danych dotyczących autora/promotora/recenzenta w zdeponowanej pracy, odnajdź właściwy rekord w module korzystając z filtrów zestawienia. Następnie użyj przycisku „Edytuj”. Przejdź do właściwej sekcji. Możesz:

  • dodać kolejnego autora/promotora/recenzenta za pomocą przycisku „+Dodaj”;
  • edytować (poprawiać) dane wprowadzonego autora/promotora/recenzenta za pomocą ikony ołówka;
  • usunąć wprowadzone dane autora/promotora/recenzenta za pomocą ikony śmietnika – z zastrzeżeniem, że praca dyplomowa musi posiadać przynajmniej jednego autora/promotora/recenzenta.

Zapisz zmiany, korzystając z przycisku zapisu.