promotor

Co rozumiemy pod pojęciem kadencja dla funkcji: promotor i przewodniczący dyscypliny ? Funkcja promotora i przewodniczącego Komisji nie jest powiązana z jednostką tylko z osobą osoby ubiegającej o nadanie stopnia naukowego

Co mam zrobić po wprowadzeniu błędnych danych autora/promotora/recenzenta do repozytorium?

Jaką datę wpisujemy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora jako datę rozpoczęcia pełnienia funkcji przez promotora – złożenia wniosku przez doktoranta (uzyskaliśmy informację) czy podjęcia uchwały przez Radę Dyscypliny o wyznaczeniu promotora?

Czy każdy promotor musi być zarejestrowany w module Pracownicy w POL-onie?

Kiedy należy wprowadzić promotora w module Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Czy w sytuacji, gdy z różnych powodów nie został w terminie powołany promotor, należy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora wskazać opiekuna naukowego?

Jak wprowadzić datę zakończenia sprawowania funkcji przez promotora rozprawy doktorskiej?

Jak zarejestrować promotora, który jest na emeryturze?

Czy dane z modułu Pracownicy będą w jakiś sposób połączone z modułem Osoby ubiegające się o stopień doktora?