Pełna treść pytania:

Przepis (zapis § 20 ust 9 rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej Dz.U. z 2019 r. poz. 392 z późn. zmianami) mówi o zmniejszeniu liczby osiągnięć artystycznych o 3 w przypadku pracownika, który spełnia wymagania w ust. 3. pkt 1. (czyli został zaliczony do liczby N w danej dyscyplinie artystycznej), jest zatrudniony w okresie ewaluacji w podmiocie dłużej niż 36 m-cy (w przypadku ewaluacji w 2022 r.) oraz nie upoważnił ewaluowanego podmiotu do wykazania w ewaluacji przynajmniej 1 osiągnięcia artystycznego (określonego w załączniku do rozporządzenia ws. ewaluacji). Czy oznacza to, że niezależnie od faktu przez jak długi czas w okresie ewaluacji pracownik prowadził działalność naukową (np. wynikającą z zatrudnienia w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, 24 miesiące), pracownik zaliczony do liczby N, zatrudniony powyżej 36 m-cy musi przedstawić przynajmniej jedno osiągnięcie? Np. osoby, które przechodziły z grupy pracowników badawczo-dydaktycznych do grupy pracowników dydaktycznych (i do ich obowiązków nie należy już prowadzenie działalności naukowej badawczej w podmiocie) muszą upoważnić podmiot do wykazania przynajmniej 1 osiągnięcia? Albo osoby, które są zatrudnione w podmiocie powyżej 36 m-cy, ale dopiero kilka miesięcy w grupie badawczo-dydaktycznej (i dopiero od kilku miesięcy są zobowiązane do prowadzenia działalności naukowej)?

Zgodnie z interpretacją KEN:

Aby przepis § 20 ust. 9 pkt 1. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. poz. 392 oraz z 2020 r. poz. 1352), dotyczący zmniejszenia liczby osiągnięć artystycznych uwzględnianych w ocenie ewaluowanego podmiotu w ramach danej dyscypliny artystycznej został zastosowany, pracownik musi spełniać wszystkie warunki określone w tym przepisie przez – w przypadku ewaluacji w 2022 r. – co najmniej 36 miesięcy (standardowo 24 miesiące).

W związku z powyższym, dla zastosowania tej regulacji w ewaluacji w 2022 r. nie wystarczy sam fakt zatrudnienia pracownika przez okres dłuższy niż 36 miesięcy – konieczne jest, by przez co najmniej 36 miesięcy pracownik ten spełniał warunek określony w § 20 ust. 3 pkt 1., tj. był zaliczony do liczby N w danej dyscyplinie. Jeśli zatem pracownik w okresie objętym ewaluacją był zaliczony do liczby N w danej dyscyplinie przez okres krótszy niż 36 miesięcy, liczba osiągnięć artystycznych uwzględnianych w ocenie ewaluowanego podmiotu w ramach tej dyscypliny nie zostanie zmniejszona, nawet jeśli osoba ta nie upoważni podmiotu do wykazania do celów ewaluacji żadnego z osiągnięć artystycznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Należy zauważyć jednak, że sama zmiana stanowiska z badawczego lub badawczo-dydaktycznego na dydaktyczne nie oznacza automatycznego wygaszenia złożonego przez tego pracownika oświadczenia o zaliczeniu do liczby N. Oświadczenie to może bowiem złożyć każdy pracownik prowadzący działalność naukową, niezależnie od stanowiska, na jakim jest zatrudniony. Zatem, jeśli
25 po 30 miesiącach pracownik zmieni stanowisko na dydaktyczne i zaprzestanie prowadzenia działalności naukowej, wówczas powinien złożyć oświadczenie odwołujące/wycofać oświadczenie o zgodzie na zaliczenie do liczby N (wywoła ono skutek z dniem doręczenia tego oświadczenia kierownikowi zatrudniającego podmiotu, a nie wstecz). Informacja o zakończeniu obowiązywania
tego oświadczenia powinna być niezwłocznie odnotowana w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.