Należy wprowadzić nowy rekord z nowym nazwiskiem i nowymi wzorami podpisu/pieczęci imiennej/parafy. W nowym rekordzie w polu Kadencja jako datę początkową (Kadencja od) należy wskazać datę zmiany nazwiska.

Ta sama data powinna być wskazana jako zakończenie kadencji (Kadencja do) w rekordzie z wcześniejszym nazwiskiem.

Oba rekordy powinny mieć status Aktywny.