Zbiorcze oświadczenie dotyczące ewaluacji zawiera informacje o wszystkich osiągnięciach pracownika, przy których zostały dodane informacje z oświadczenia upoważaniającego. Jest ono możliwe do wygenerowania z poziomu danych pracownika lub doktoranta (moduł Pracownicy lub Osoby ubiegające się o stopień doktora) w zakładce Oświadczenia.

Do wydruku zaciągają się dane o publikacjach z PBN, osiągnięciach artystycznych z POL-on, patentach i prawach ochronnych z POL-on, dla których stan danych jest prawidłowy (bez błędów).

UWAGA! Generowanie ww. oświadczenia nie jest obowiązkowe. Ministerstwo nie opublikowało wzoru oświadczenia  upoważniającego jednostkę do wykazania osiągnieć w procesie ewaluacji w aktach prawnych. Treść oświadczenia i sposób jego zbierania od pracowników/doktorantów zależy od Instytucji.

Dane w systemie przetwarzane są co około 6 godzin. Jeżeli wprowadziłeś do systemu POL-on lub PBN nowe informacje, poczekaj, aż system odświeży dane!

Generowanie zbiorczego oświadczenia – reguły

Oświadczenia mogą być generowane tylko dla osób z wykazów POL-on (Wykazu nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu i Wykazu osób ubiegających się o stopień doktora)​.

Na wydruku znajdą się wszystkie typy osiągnięć pracownika dla maksymalnie dwóch dyscyplin.

UWAGA! Oświadczenie generowane jest dla dyscypliny zgodnie ze stanem systemu. W przypadku wskazania większej liczby dyscyplin (niż dwie) na oświadczeniu pojawia się komunikat: „Zgodnie z art. 265 ust. 12 ustawy – na potrzeby ewaluacji osiągnięcia jednej osoby mogą być wykazywane w ramach nie więcej niż 2 dyscyplin, przy czym dane osiągnięcie może być wykazane przez osobę będącą jego autorem tylko raz i tylko w ramach jednej dyscypliny.”

Osiągnięcia  na oświadczeniu są pogrupowane według dyscypliny, a w przypadku danych z POL-on także według wprowadzonej daty.

Osiągnięcia  rejestrowane w POL-on pojawią się na oświadczeniu, jeżeli: 

  • podczas rejestracji osiągnięcia (patentu lub osiągnięcia artystycznego) jako autora wskazano osobę zarejestrowaną w wykazie pracowników lub doktorantów danego podmiotu,​
  • dla tej osoby wypełniono dane dotyczące dyscypliny i daty złożenia oświadczenia. ​

Dane z PBN generowane są bez dat (na wydruku będzie miejsce do wpisania jej ręcznie).

 UWAGA! Na oświadczeniu mogą generować się sekcje z informacjami „Brak osiągnięć” (jako element kontrolny).

Generowanie i wydruk zbiorczego oświadczenia – ścieżka w systemie

Wydruk oświadczenia jest dostępny dla osób z rolą edycyjną do modułu Pracownicy lub Osoby ubiegające się o stopień doktora, nadaną na całość uczelni.

Ścieżka p​racy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora przebiega analogicznie do ścieżki w module Pracownicy, przedstawionej na poniższych zrzutach.

​Aby wydrukować zbiorcze oświadczenie dotyczące ewaluacji odnajdź właściwego pracownika/doktoranta za pomocą filtrów w Wykazie nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu/Wykazie osób ubiegających się o stopień doktora.

W danych pracownika/doktoranta w zakładce Oświadczenia wybierz „Oświadczenia dot. ewaluacji”.

Następnie użyj przycisku „Generuj” znajdującego się pod nazwą  sekcji. Wygenerowany plik w postaci pliku pdf możesz pobrać lub wydrukować.