Niezbędne role

 • INST_PR_SPR  lub INST_NAUK_PR_SPR – dodawanie, edycja i przeglądanie sprawozdania
 • INST_PR_SPR_PODGLAD – przeglądanie sprawozdania

Podmioty zobowiązane do uzupełnienia sprawozdania

Do uzupełnienia sprawozdania są zobowiązane:

 • uczelnie (publiczne, niepubliczne, kościelne),
 • instytuty badawcze,
 • instytuty PAN,
 • instytucje międzynarodowe.

Termin przekazania sprawozdania do GUS (według stanu danych na 31 grudnia 2023 r.) upływa 31 sierpnia 2024 r.

Zgodnie ze wskazaniami GUS, podmiot, który nie ma danych kwalifikujących się do sprawozdania o mobilności, nie składa go. Sprawozdanie o mobilności wypełniają tylko podmioty, u których zaistniało zjawisko. Nie trzeba składać sprawozdania „negatywnego”, informującego o braku danych do przekazania.

Kogo należy wykazać w sprawozdaniu?

Działy 1 i 2

W sprawozdaniu w dziale 1 i 2 należy wykazać absolwentów, którzy w ramach programu studiów wyjeżdżali za granicę w celu studiowania lub studiowania połączonego z pracą/praktyką. Sprawozdanie obejmuje:

 • cudzoziemców i obywateli polskich, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską;
 • cudzoziemców i obywateli polskich, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości w Polsce.

W sprawozdaniu należy podać liczbę tych absolwentów, którzy w ramach danego cyklu studiów przebywali za granicą przez co najmniej trzy miesiące nieprzerwanie lub ich pobyt wiązał się z uzyskaniem co najmniej 15 punktów ECTS.

Cykl studiów oznacza cały okres kształcenia w ramach danego uruchomienia studiów na kierunku, od pierwszego do ostatniego roku studiów.

Każdego absolwenta należy wykazać tylko raz.

Zgodnie ze wskazaniami GUS w sprawozdaniu o mobilności zawsze wykazujemy absolwenta tylko jeden raz. Kryterium dodatkowym jest długość pobytu. W przypadku wielokrotnych pobytów za granicą, należy wykazać tylko najdłuższy z nich.

W sprawozdaniu za 2023 r. powinni być wykazywani absolwenci, których data ukończenia studiów jest późniejsza niż 31 grudnia 2022 r. i wcześniejsza niż 1 stycznia 2024 r.

Działy 3 i 4

W sprawozdaniu w dziale 3 i 4 należy wykazać informacje o mobilnościach krótkookresowych w podziale na:

 • program/inicjatywę mobilności, w tym Erasmus+;
  • ERASMUS+
  • MOST
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
  • (…)
 • Długość trwania wyjazdu/przyjazdu:
  • poniżej 2 miesięcy (do 60 dni);
  • pomiędzy 2 a 3 miesiące (pomiędzy 61 – 90 dni);
  • powyżej 3 miesięcy (od 91 dni);
 • Obywatelstwo
 • Charakter osoby:
  • student;
  • doktorant;
  • pracownik;
  • absolwent;
 • w tym z Kartą Polaka.

Struktura sprawozdania

Sprawozdanie składa się z czterech działów (nie ma podziału na sekcje):

 • Dział 1. Absolwenci, którzy w ramach studiów przebywali za granicą – według typu pobytu;
 • Dział 2. Absolwenci, którzy w ramach studiów przebywali za granicą – według kraju pobytu;
 • Dział 3. Mikromobilność – wyjazdy
 • Dział 4. Mikromobilność – przyjazdy

Przyjęte szablony:

Procedura składania sprawozdania

Sprawozdania o mobilności absolwentów obsługiwane są analogicznie, jak inne sprawozdania GUS, z następującymi różnicami:

 • Dane są w całości importowane przez użytkownikówNie ma danych wyliczanych automatycznie. Jednak po imporcie danych przez użytkownika, muszą one jeszcze zostać przetworzone w hurtowni danych OPI PIB zanim będzie je można pobrać jako raport z danych statystycznych. Oznacza to, że należy odczekać kilka godzin aż będzie gotowy raport.

UWAGA! Sprawozdania przeliczają się sześć razy dziennie o godzinach: 7:00, 9:30, 12:00,15:00, 18:00 oraz 21:00 Przeliczenie trwa ok. 1-2 minuty.

UWAGA! Dopiero po przetworzeniu danych przez hurtownię podmiot ma możliwość zatwierdzenia sprawozdania.

 • Sprawozdania nie są generowane dla filii, a jedynie dla instytucji głównych.

Procedura obejmuje następujące etapy:

 1. pobranie szablonu importu;
 2. uzupełnienie pliku sprawozdania w formacie .xlsx (odbywa się poza systemem POL-on);
 3. zaimportowanie uzupełnionego pliku.

Jeśli podczas importu zostaną wykryte błędy w pliku, nie zostanie on zaimportowany. Informacja o błędach będzie dostępna w raporcie z importu. Należy poprawić błędy w importowanym pliku i ponowić próbę importu.

Tutaj możesz zapoznać się z regułami walidacji formularza mobilności: Walidacje formularza mobilności (.xlsx)