Niezbędne role

 • INST_PR_SPR  lub INST_NAUK_PR_SPR – dodawanie, edycja i przeglądanie sprawozdania
 • INST_PR_SPR_PODGLAD – przeglądanie sprawozdania

Podmioty zobowiązane do uzupełnienia sprawozdania

Do uzupełnienia sprawozdania są zobowiązane:

 • uczelnie (publiczne, niepubliczne, kościelne),
 • instytuty badawcze,
 • instytuty PAN,
 • instytucje międzynarodowe.

Termin złożenia sprawozdania w systemie upływa 31.08.2023 r.

Zgodnie ze wskazaniami GUS, podmiot, który nie ma danych kwalifikujących się do sprawozdania o mobilności, nie składa go. Sprawozdanie o mobilności wypełniają tylko podmioty, u których zaistniało zjawisko. Nie trzeba składać sprawozdania „negatywnego”, informującego o braku danych do przekazania.

Kogo należy wykazać w sprawozdaniu?

W sprawozdaniu należy wykazać absolwentów, którzy w ramach programu studiów wyjeżdżali za granicę w celu studiowania lub studiowania połączonego z pracą/praktyką. Sprawozdanie obejmuje:

 • cudzoziemców i obywateli polskich, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską;
 • cudzoziemców i obywateli polskich, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości w Polsce.

W sprawozdaniu należy podać liczbę tych absolwentów, którzy w ramach danego cyklu studiów przebywali za granicą przez co najmniej trzy miesiące nieprzerwanie lub ich pobyt wiązał się z uzyskaniem co najmniej 15 punktów ECTS.

Cykl studiów oznacza cały okres kształcenia w ramach danego uruchomienia studiów na kierunku, od pierwszego do ostatniego roku studiów.

Każdego absolwenta należy wykazać tylko raz.

W sprawozdaniu za 2022 r. powinni być wykazywani absolwenci, których data ukończenia studiów jest późniejsza niż 31 grudnia 2021 r. i wcześniejsza niż 1 stycznia 2023 r.

Struktura sprawozdania

Sprawozdanie składa się z dwóch działów (nie ma podziału na sekcje):

 • Absolwenci, którzy w ramach studiów przebywali za granicą – według typu pobytu;
 • Absolwenci, którzy w ramach studiów przebywali za granicą – według kraju pobytu.

Procedura składania sprawozdania

Sprawozdania o mobilności absolwentów obsługiwane są analogicznie, jak inne sprawozdania GUS, z następującymi różnicami:

 • Dane są w całości importowane przez użytkownikówNie ma danych wyliczanych automatycznie. Jednak po imporcie danych przez użytkownika, muszą one jeszcze zostać przetworzone w hurtowni danych OPI PIB zanim będzie je można pobrać jako raport z danych statystycznych. Oznacza to, że należy odczekać kilka godzin aż będzie gotowy raport. Hurtowania danych OPI PIB przelicza dane 4 razy na dobę.

UWAGA! Dopiero po przetworzeniu danych przez hurtownię podmiot ma możliwość zatwierdzenia sprawozdania.

 • Sprawozdania nie są generowane dla filii, a jedynie dla instytucji głównych.

Procedura obejmuje następujące etapy:

 1. pobranie szablonu importu;
 2. uzupełnienie pliku sprawozdania w formacie .xlsx (odbywa się poza systemem POL-on);
 3. zaimportowanie uzupełnionego pliku.

Jeśli podczas importu zostaną wykryte błędy w pliku, nie zostanie on zaimportowany. Informacja o błędach będzie dostępna w raporcie z importu. Należy poprawić błędy w importowanym pliku i ponowić próbę importu.

UWAGA! Sprawozdania przeliczają się cztery razy dziennie o godzinach: 7:00, 9:30, 12:00 oraz 15:00. Przeliczenie trwa ok. 1-2 minuty.

Tutaj możesz zapoznać się z regułami walidacji formularza mobilności: Walidacje formularza mobilności.