W kontekście modułu Pracownicy nauczycielowi akademickiemu należy wskazać wszystkie kierunki, na których prowadzi zajęcia w ramach danego przedmiotu wraz ze wskazaniem liczby godzin zajęć prowadzonych w ramach tych kierunków (w zaprezentowanym przypadku należy wykazać po 30 godzin zajęć na każdym z kierunków, w ramach którego nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia – o ile na zajęcia te uczęszcza co najmniej jeden student z danego kierunku).

Zobacz też: