Liczbę godzin zajęć należy odnosić do programu studiów.

Jeśli na danym kierunku program studiów przewiduje w standardzie kształcenia liczbę godzin zajęć przeznaczoną na samokształcenia, to w module Kierunki studiów należy uwzględnić kompletną liczbę godzin zajęć – uwzględniającą samokształcenie.

Natomiast w module Pracownicy należy podawać tylko liczbę godzin przypisaną do danego pracownika. Samokształcenie nie ma nauczyciela. Zatem w tym wypadku liczba godzin zajęć podana w module Kierunki będzie większa niż liczba godzin zajęć przypisana pracownikowi.