Author Archive

Różnice w Sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2021 w stosunku do sprawozdania za rok 2020

W Sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2021 wprowadzono poniższe zmiany w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego.

Dział IV

 • Dodano nowy wiersz „Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z subwencji inwestycyjnej” będący składową dotychczasowego wiersza „w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe”
 • Dodano nowy wiersz „Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym

Różnice w Planie rzeczowo-finansowym na rok 2022 w stosunku do roku Planu rzeczowo-finansowego na rok 2021

W Planie rzeczowo-finansowym na rok 2022 wprowadzono poniższe zmiany w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego.

Dział I

 • Dodano nowy wiersz „w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą” będący składową dotychczasowego wiersza „Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego”

Uwaga: wiersz wystąpi tylko w roku 2022

Dział IV

 • Dodano nowy wiersz „Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z subwencji inwestycyjnej” będący składową dotychczasowego wiersza „w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe”
 • Dodano nowy wiersz „Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym

Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe oraz źródła pochodzenia środków i wynik finansowy

Podstawa prawna

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Opis zmian

W związku ze zmianą wynikającą z zapisów prawa, w module Dane finansowe połączono zakres Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe oraz źródła pochodzenia środków i wynik finansowy w jeden zbiór danych.

Aktualnie dla każdego roku sprawozdawczego należy wprowadzić:

 • Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe (bez amortyzacji środków trwałych) ogółem
 • Wynik finansowy ogółem
 • Źródła pochodzenia środków ogółem oraz w rozbiciu na:
  • działalność gospodarczą oraz komercjalizację badań naukowych i usług badawczych,
  • krajowe i unijne środki budżetowe,
  • inne źródła.

Uwaga: Decyzją ministerstwa z uwagi na duży zakres zmian dane wprowadzone we wcześniejszych dwóch częściach nie były migrowane, więc wszystkie dane, za poprzednie lata również, należy uzupełnić.

Źródła pochodzenia środków należy uzupełnić w odniesieniu do środków uzyskanych w latach 2018–2021 w terminie do dnia 30.06.2022 r. (Nowelizacja Rozporządzenia ws. POL-on z 17.12.2021 r. § 4 )

W celu dodania danych po wejściu do modułu Dane finansowe, kliknij kafel Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe oraz źródła pochodzenia środków i wynik finansowy.

Po wejściu w zestawienie nakładów, aby zarejestrować dane na kolejny rok kliknij przycisk Dodaj.

Wybierz rok, za który zamierzasz wprowadzić dane. Wprowadź informacje dotyczące nakładów na badania naukowe i prace rozwojowe.

Następnie uzupełnij pozostałe dane  (wynik finansowy i źródła pochodzenia środków) i kliknij przycisk Zapisz.

Wysokość nakładów ogółem na badania naukowe i  prace rozwojowe (bez amortyzacji środków trwałych) poniesionych w danym roku budżetowym (wyrażona w złotych) powinna być zgodna ze sprawozdaniem PNT01, dział 1, wiersz 1.

Wynik finansowy podmiotu w przypadku uczelni publicznej powinien zostać podany na podstawie sprawozdania finansowego.

Działalność gospodarcza oraz komercjalizacja badań naukowych i usług badawczych to suma środków pochodzących z działalności gospodarczej, w tym przychodów  z   tytułu komercjalizacji oraz z  usług badawczych  świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu  szkolnictwa wyższego i nauki.

Pozycja krajowe i unijne środki budżetowe oznacza sumę środków pochodzących z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz z budżetu Unii Europejskiej, w tym z funduszy strukturalnych i z programów ramowych.

Uwaga: W przypadku, gdy nie są znane pełne dane za wybrany rok lub praca w zakresie raportowania danych finansowych została podzielona pomiędzy kilku użytkowników z jednostki istnieje możliwość zapisania danych niepełnych.

Więcej informacji znajdziesz w dedykowanym wpisie: Zmiany w podejściu do walidacji.

Zmiany w podejściu do walidacji

W przypadku, gdy nie są znane pełne dane za wybrany rok lub praca w zakresie raportowania danych finansowych została podzielona pomiędzy kilku użytkowników z jednostki istnieje możliwość zapisania danych niepełnych.

Aktualnie w części Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe oraz źródła pochodzenia środków i wynik finansowy wprowadziliśmy walidację miękką. Oznacza to, że można zapisać częściowe dane dla danego roku.

Wpis nie zawierający pełnych, wymaganych prawem danych, oznaczany jest jako błędny. Lista błędów wyświetlana jest w widoczna po wejściu w edycję wpisu.

Dodatkowo przy polu, którego dotyczy błąd znajduje się znak trójkąta. Kiedy przesuniesz na niego myszkę wyświetli się komunikat informujący czego dotyczy dany błąd.

Uwaga: Dane oznaczone jako błędne nie są widoczne na zestawieniach Ministerstwa ani uwzględniane w innych systemach zewnętrznych.

Więcej o zmianach w module Dane finansowe, będących konsekwencją nowelizacji Rozporządzenia ws. POL-on przeczytasz tutaj.

Objaśnienia do sprawozdania z wykorzystania dotacji za rok 2021

Objaśnienia do sprawozdania z wykorzystania dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej, o których mowa w art. 365 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) – objaśnienia do sprawozdania z wykorzystania dotacji za rok 2021 (PDF)

Moduł Osoby ubiegające się o stopień doktora – dokumentacja REST API

Dokumentacja

Dokumentacja deweloperska REST API dostępna jest na stronie demonstracyjnej REST API (środowisko testowe) oraz na stronie produkcyjnej REST API.

Więcej informacji o REST API znajdziesz w:

Środowisko testowe (demo) stanowi przestrzeń do testowanie integracji z REST API bez konieczności wysyłania danych produkcyjnych. Dane wysyłane do serwera testowego nie będą przekazywane do środowiska produkcyjnego.

Zgłaszanie uwag

Uwagi dotyczące REST API prosimy zgłaszać w systemie Helpdesk.

 

Podmioty zobowiązane do złożenia formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji na rok 2021 oraz okres sprawozdawczy

Termin złożenia formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji na rok 2021: 28 lutego 2021 r.

Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania

Do złożenia sprawozdania zobowiązane są:

 • publiczne uczelnie akademickie:
  • uczelnie IDUB,
  • pozostałe akademickie (w tym kościelne).

Ostatnią część 4, dotyczycącą projektów wypełnia tylko 9 uczelni IDUB:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski

Okres sprawozdawczy

Dane uzupełniające na potrzeby subwencji składają się z:

 • części 2-3, w których dane powinny być raportowane za rok akademicki 2019/2020 – Dane uzupełniające na potrzeby naliczenia subwencji składane za rok akademicki 2019/2020 według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. na podstawie art. 427 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;
 • części 4 zawierającej projekty realizowane w ramach programów międzynarodowych „HORYZONT 2020”- Dane uzupełniające na potrzeby naliczenia subwencji składane za rok 2020 według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. na podstawie art. 427 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Ponieważ formularz zawiera dane za rok akademicki 2019/2020 (części 2 i 3) oraz rok 2020 (część 4), to całość formularza powinna zawierać dane według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. – jest to wspólna data dla wszystkich części.

Nie ma wyszczególnionego stanu na dzień dla każdej z części odrębnie.

Formularz na 2021 r. – Cześć 2: Import umów dotyczących współpracy międzynarodowej

Zgodnie z wytycznymi MEiN, przez umowy aktywne, które powinny zostać wprowadzone do części 2 formularza, należy rozumieć również takie umowy, na podstawie których, w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2, realizowane były wirtualne mobilności, tj. wymiana międzynarodowa w formie zdalnej.

Uwaga! Z dniem 1 października 2018 r. zgodnie z zapisami ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce obowiązuje nowa klasyfikacja dyscyplin, w związku z tym umowy, które mają datę rozpoczęcia późniejszą niż 30 września 2018 r. powinny zawierać dyscypliny z nowej klasyfikacji, natomiast we wcześniejszych umowach, które na dzień 31 grudnia 2021 r. pozostają aktywne należy wykazać dyscypliny zgodnie z wcześniej obowiązującą klasyfikacją.

Dane w części 2 zostały inicjalnie skopiowane z formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji i dotacji na rok 2020. Skopiowane zostały jedynie te umowy, które posiadały datę realizacji późniejszą od 30.09.2019 r. Prosimy o weryfikację i aktualizację danych.
Możesz wprowadzić dane do części 2 formularza poprzez import z zewnętrznego pliku w formacie xls.

Główne założenia importu:

 • Import jest możliwy tylko z pliku xls o strukturze zgodnej z szablonem eksportowanym z POL-on.
  • Eksport jest dostępny poprzez opcję w prawym górnym rogu zestawienia INFORMACJI O PODJĘTEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ (przycisk XLS pojawia się, gdy na zestawieniu prezentowana jest przynajmniej jedna Umowa/Porozumienie) lub na podstawie pobranego szablonu pliku sprawozdanie_z_dzialalnosci_dzial_II.
 • Import danych z pliku powoduje całkowite wymazanie danych w formularzu i zastąpienie ich danymi z pliku. Import ma charakter całościowy, a nie przyrostowy.
 • Poszczególne wiersze pliku podlegają walidacji.

Przykładowy scenariusz importu pliku – wariant inicjalny

 1. Wywołaj formularz sprawozdania. Część 2 – współpraca międzynarodowa.
 2. Kliknij w przycisk „Importuj”.
 3. Wskaż lokalizację przygotowanego uprzednio pliku importowego zgodnego ze zdefiniowanym szablonem sprawozdanie_z_dzialalnosci_dzial_II
 4. Potwierdź operację.
 5. Zweryfikuj stan formularza po zaimportowaniu.

Przykładowy scenariusz importu pliku – wariant z edycją danych

 1. Wywołaj formularz sprawozdania. Część 2 – współpraca międzynarodowa.
 2. Wyeksportuj dane przy użyciu przycisku „XLS” dostępnego w prawym górnym rogu zestawienia (przycisk jest dostępny, gdy na zestawieniu prezentowana jest przynajmniej jedna Umowa/Porozumienie).
 3. Dokonaj edycji pliku poprzez zmianę istniejących wierszy lub dodanie nowych.
 4. Kliknij przycisk „Importuj”.
 5. Wskaż lokalizację edytowanego uprzednio pliku importowego.
 6. Potwierdź operację.
 7. Zweryfikuj stan formularza po zaimportowaniu.

Formularz na 2021 r. – Część 4: Import pliku z danymi umów realizowanych w ramach projektów „HORYZONT 2020”

W części 4 należy wpisać tylko te projekty, na które uczelnia samodzielnie lub w ramach konsorcjum otrzymała finansowanie lub dofinansowanie w roku 2020, w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) „HORYZONT 2020”.

Dane dotyczące projektów można wprowadzać ręcznie lub skorzystać z szablonu xlsx, klikając w przycisk „Pobierz szablon” (Czesc 4. Projekty_HORYZONT_2020), wypełnić go danymi i zaimportować do systemu wszystkie umowy od razu.

W pliku należy wprowadzić:

 • numer umowy w postaci: nr projektu – data podpisania umowy,
 • rolę uczelni w projekcie:
  • beneficjent
  • lider
  • partner.

Uczelnia może pełnić tylko jedną z wyżej wymienionych ról w projekcie.

Złożenie sprawozdania finansowego za rok 2019 przez instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Instytuty Sieci Łukasiewicz (dalej jako: instytuty SŁ) mają obowiązek złożenia rocznego sprawozdania finansowego do swojego organu nadzorującego, czyli Centrum Łukasiewicz (dalej jako: CŁ). 

Cały proces składania sprawozdania odbywa się za pośrednictwem systemu POL-on Funkcjonalność została udostępniona w systemie w dniu 30 września 2020 r.  w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych.

Podstawa prawna

Art. 350 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceDz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm. (dalej jako: PSWiN).
ust. 1. Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych obejmuje:
(…) 5) roczne sprawozdania finansowe Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci Łukasiewicz zbadane przez firmę audytorską, o ile z przepisów odrębnych wynika obowiązek ich badania.
ust. 2. Dane, o których mowa w ust. 1, wprowadzają do Systemu POL-on (…) Prezes Centrum Łukasiewicz, dyrektorzy instytutów Sieci Łukasiewicz (…). 
ust. 3. Dostęp do danych zawartych w bazie przysługuje:
1) ministrowi (…);
1a) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki – w zakresie danych dotyczących Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci Łukasiewicz. 

Niezbędne role 

INST_FIN  rola niezbędna dla pracownika instytutu, który odpowiada za złożenie sprawozdania do CŁ. Umożliwia: edycję sprawozdania (wgranie pliku, zatwierdzenie, wysłanie) oraz jego podgląd. 

Przez edycję sprawozdania rozumiemy tutaj wszelkie operacje dotyczące sprawozdania dokonywane w systemie POL-on. Natomiast edycja samego pliku ze sprawozdaniem, obejmująca ingerowanie w jego treść, odbywa się w całości poza systemem POL-on i nie jest przedmiotem tego opracowania.  

Format pliku sprawozdania 

Sprawozdanie finansowe instytutu SŁ za rok 2019 jest wysyłane wyłącznie w formacie pliku PDF.  

Na etapie załączania pliku sprawozdania system przeprowadza walidację jego formatu. W oknie dialogowym, które pokaże się w trakcie załączania pliku z komputera, wyświetlą się do wyboru wyłącznie pliki w formacie PDF.  

Jeśli więc chcesz załączyć plik sprawozdania, ale po wybraniu folderu na twoim komputerze jest on pusty albo nie ma w nim pliku ze sprawozdaniem, oznacza to, że plik który chciałeś dołączyć nie jest w formacie PDF i system pomija go w prezentowanym widoku.

Sprawozdanie finansowe musi być zawarte w jednym pliku

Ścieżka czynności 

1. Wgranie sprawozdania 
 • Wejdź do modułu Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych i wybierz kafel Sprawozdanie finansowe”.
 • Wejdziesz do szczegółowych danych sprawozdania. Na początku sprawozdanie ma status „Edycja”
 • Jeżeli instytut nie ma danych do sprawozdania za ten rok sprawozdawczy, to nie wysyła pustego sprawozdania. Należy wówczas zaznaczyć checkbox „Brak danych do sprawozdania”, co powoduje wypełnienie obowiązku sprawozdawczego przez taki instytut.
 • Jeśli twój instytut ma dane do zaraportowania, nie musisz pobierać żadnego szablonu. Od razu możesz przystąpić do importu przygotowanego wcześniej (poza systemem POL-on) pliku ze sprawozdaniem. 
 • Kliknij w przycisk „Importuj sprawozdanie” 
 • Załącz plik ze sprawozdaniem z twojego komputera. Pamiętaj, że do wyboru  wyświetlane tylko pliki w formacie PDF. 
 • Potwierdź przyciskiem „Zapisz” 
 • Plik zostanie zaimportowany. Możesz go następnie pobrać na własne potrzeby za pomocą przycisku „Pobierz sprawozdanie”. Będzie to niejako kopia sprawozdania zaimportowanego do systemu. Jej pobranie nie ma wpływu na status sprawozdania w systemie.  
 • Możesz ponownie załączyć plik sprawozdania do systemu – np. jeśli załączyłeś nie ten plik, co trzeba albo w późniejszym czasie zmieniłeś wartości w sprawozdaniu w pliku źródłowym. W tym celu ponownie skorzystaj z przycisku „Importuj sprawozdanie” 

Uwaga! Ponownie zaimportowany plik zastąpi plik dotychczas zdeponowany w systemie.

2. Zatwierdzanie sprawozdania 
 • Najpierw uzupełnij dane osoby do kontaktu: wejdź w zakładkę „Podsumowanie”. Przewiń ekran w dół aż do przycisku „Koryguj”. Po kliknięciu w niego podaj dane osoby, z którą można się kontaktować w zakresie sprawozdania i kliknij w przycisk „Zapisz” 
 • Teraz zatwierdź sprawozdanie: w zakładce „Dane sprawozdania” kliknij w przycisk „Zatwierdź dane sprawozdania”. 

W tym momencie status sprawozdania zmienia się na „Zatwierdzony. Po zatwierdzeniu sprawozdania zostaje zablokowana możliwość importu kolejnego pliku. Nie jest to stan nieodwracalny. Na tym etapie możesz jeszcze powrócić do statusu „Edycja”, korzystając z przycisku Cofnij zatwierdzenie. Jest to możliwe tak długo, dopóki nie wyślesz sprawozdania finansowego do CŁ. 

3. Wysłanie sprawozdania do CŁ 

Wysyłając sprawozdanie do CŁ musisz do niego dołączyć oświadczenie o zgodności danych zawartych w sprawozdaniu ze stanem faktycznym. Możesz pobrać je zanim przystąpisz do wysyłki sprawozdania do CŁ albo zrobić to w chwili wysyłki.  

 • Jeśli chcesz najpierw pobrać oświadczeniekliknij w przycisk „Pobierz oświadczenie o zgodności danych” dostępny w zakładce „Dane sprawozdania”. Przycisk ten pojawia się w systemie dopiero po zatwierdzeniu sprawozdaniaPobrane oświadczenie powinno zostać wydrukowane, wypełnione i podpisane przez dyrektora instytutu SŁ, a następnie zeskanowane i zapisane w formacie pliku PDF. 
 • W zakładce „Dane sprawozdania” kliknij w przycisk „Wyślij sprawozdanie” 
 • W następnym kroku załącz podpisany i zeskanowany plik z oświadczeniem o zgodności danych (koniecznie w formacie PDF!).  
 • Jeżeli nie pobrałeś oświadczenia o zgodności danych wcześniej, możesz to zrobić na tym etapie, klikając w komendę „pobierz oświadczenie”. 
 • Możesz załączyć dodatkowy plik lub plikijeśli takie posiadasz. Zostaną one wysłane do CŁ razem ze sprawozdaniem. Dodatkowe pliki mogą mieć format: doc, xlsx, pdf oraz zip.

Uwaga! Jeśli masz do wysłania więcej niż jeden dodatkowy plik, wówczas powinieneś go spakować do formatu zip (plik z oświadczeniem zawsze jest wysyłany oddzielnie i nie należy go pakować do zipa). 

 • W polu „Komentarz” możesz wpisać dodatkowe uwagi. Zostaną one przesłane do CŁ razem ze sprawozdaniem.  
 • Całość zatwierdź przyciskiem „Wyślij sprawozdanie”. Po tej operacji status sprawozdania zmieni się na „Wysłany.  
 • Teraz czekaj na akcję ze strony CŁ. 

4. Weryfikacja sprawozdania przez CŁ 

W wyniku poprzedniego kroku, dane sprawozdania zostają udostępnione CŁ. CŁ zapoznaje się z otrzymanymi danymi i przeprowadza ich weryfikację. W jej wyniku może wykonać jedną z dwóch czynności: 

 • odesłać sprawozdanie z powrotem do korekty (pkt 5); 
 • zaakceptować sprawozdanie – od razu (w tym wypadku przejdź do pkt 7albo po powrocie z korekty. 
5. Zwrócenie sprawozdania do korekty przez CŁ* 
 • Nie jest to etap konieczny (dlatego został oznaczony gwiazdką). Jeśli po dokonaniu weryfikacji sprawozdania CŁ nie ma uwag, może je od razu zaakceptować (zob. pkt 7).  
 • Jeśli CŁ ma uwagi do sprawozdania, odsyła je do instytuty SŁ za pośrednictwem systemu POL-on w celu korekty.  
 • Sprawdzaj w systemie, czy zmienił się status sprawozdaniaJeśli CŁ odeśle sprawozdanie do korekty, status sprawozdania zmieni się na Zwrócony do korekty”. 
 • W zakładce „Komentarze” zobaczysz uwagi wprowadzone przez CŁ (wyświetlają się tam również twoje komentarze do wysłanego sprawozdania, jeśli je dodałeś) 
 • Odblokowana zostaje możliwość edycji sprawozdania po twojej stronie. W pliku źródłowym ze sprawozdaniem – już poza systemem POL-on – wprowadź stosowne zmiany do sprawozdania, zgodnie z otrzymanymi uwagami i zapisz plik w formacie PDF.  
 • Następnie ponownie zaimportuj poprawiony plik do systemu. System uprzedzi cię w oknie dialogowym, że ponowny import spowoduje zastąpienie starego pliku nowym. Potwierdź przyciskiem „Kontynuuj”Załącz plik i potwierdź przyciskiem „Zapisz” 
 • Nowo zaimportowany plik zastąpił dotychczasowy 

6. Odesłanie sprawozdania do CŁ po korekcie* 
 • Nie jest to etap konieczny – występuje tylko w razie zwrócenia sprawozdania do korekty (dlatego jest oznaczony gwiazdką).  
 • Aby odesłać poprawione sprawozdanie ponownie do CŁ, wykonaj analogiczne czynności do tych opisanych w pkt 2. oraz pkt 3.zatwierdź i wyślij nowy plik ze sprawozdaniem 
 • Odsyłając sprawozdanie po korekcie, masz możliwość dodania komentarza i/lub dodatkowego pliku PDF. 

Ponieważ zmieniasz dane zawarte w sprawozdaniu, dyrektor instytutu SŁ powinien ponownie oświadczyć zgodność danych ze stanem faktycznym. 

 • Ponowne wysłanie sprawozdania do CŁ powoduje zmianę statusu na Odesłany po korekcie”. 

7. Zaakceptowanie sprawozdania przez CŁ 
 • Po otrzymaniu prawidłowego sprawozdania – od razu albo po korekcie – CŁ zatwierdza sprawozdanie. 
 • Status sprawozdania zmienia się na Zaakceptowany. 

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

W dziale II planu rzeczowo-finansowego można wykazać Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni. Pobrany z systemu POL-on szablon Excela zawiera przykładową sekcję dla takiego funduszu.

 

Twoja uczelnia nie posiada innych funduszy? Usuń sekcję przykładową, która jest w pobranym szablonie.

Uwaga! Usuń samą sekcję dotyczącą funduszu, pozostawiając w wierszu bez zmian nagłówek „Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni”

 

Twoja uczelnia posiada więcej niż 1 taki fundusz? Skopiuj część zawierającą sekcję przykładową tyle razy ile posiadasz funduszy do wprowadzenia.

Aby skopoiwać, zaznacz całą sekcję (bez nagłówka), kliknij prawy przycisk myszy i z okienka z opcjami wybierz akcję KOPIUJ

Aby wstawić skopiowane wiersze, kliknij w kolumnie A poniżej ostatnio dodanego funduszu (nie zostawiaj pustych wierszy między funduszami), kliknij prawy przycisk myszy i z okienka z opcjami wybierz akcję WSTAW

Po skopiowaniu należy dla każdej skopiowanej sekcji koniecznie dodać:

 • nazwę funduszu
 • ponumerować wiersze z zachowaniem kolejności względem istniejących już wierszy.

Nie należy zmieniać nazw podanych dla wierszy.

 

Uwaga! W przypadku kiedy nie podasz nazwy funduszu lub numeracja wierszy będzie błędna (bez zachowania kolejności), system zwróci błąd.

 

Pobranie szablonu planu rzeczowo-finansowego

Po zalogowaniu się do modułu Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, kliknij w kafelek z Planem rzeczowo-finansowym. Wymagane posiadanie roli INST_FIN.

Po wejściu w szczegóły, jeśli będziesz chciał od razu pobrać szablon sprawozdania system wyświetli komunikat o konieczności uzupełnienia danych dotacji: „Przed pobraniem szablonu należy wypełnić dane dotacji.” Aby to zrobić, wybierz zakładkę Dotacje.

Po kliknięciu, wyświetli się formularz pozwalający uzupełnić dane dotacji.

To bardzo ważny krok, ponieważ dane dotacji wprowadzone w powyższym formularzu pobierają się do szablonu sprawozdania.

UWAGA! W sekcji „Dotacje” należy uzupełnić wszystkie pola. W przypadku jeśli uczelnia nie otrzymała danej dotacji w odpowiednim miejscu należy wpisać „0”.

Jeśli już uzupełniłeś i zapisałeś dane dotacji możesz pobrać szablon sprawozdania, żeby wprowadzić wymagane dane do pliku Excel.

Proces związany z importem sprawozdania, zatwierdzaniem i wysyłaniem do ministerstwa przebiega dokładnie tak jak w przypadku sprawozdania z wykorzystania subwencji. Więcej na temat składania sprawozdnia znajdziesz tutaj.

 

 

Wysłanie sprawozdania do ministerstwa

Jeśli masz już zatwierdzone dane sprawozdania oraz wypełniony i zeskanowany dokument oświadczenia o zgodności danych w sprawozdaniu ze stanem faktycznym, przyszedł czas na wysłanie sprawozdania do ministerstwa. Więcej na temat terminu złożenia sprawozdania znajdziesz tutaj.

Upewnij się, że w podpisanym dokumencie oświadczenia wszystko zostało wypełnione.

W celu wysłania sprawozdania do ministerstwa kliknij przycisk „Wyślij sprawozdanie”. Pojawi się na ekranie opcja do załączenia wypełnionego i podpisanego pliku oświadczenia. Jeśli jeszcze nie pobrałeś oświadczenia. Możesz zrobić to tuż przed wysłaniem klikając w link „pobierz oświadczenie”.

Aby dodać plik oświadczenia, skorzystaj z przycisku „Załącz”. Dodanie pliku z oświadczeniem jest wymagane. Oświadczenie musi być w formacie pdf.  Jeśli nie załączysz oświadczenia, przy próbie wysłania sprawozdania system zwróci komunikat „Brak pliku”.

Możesz załączyć również  inne pliki, jeśli takie posiadasz oraz dopisać komentarz w przeznaczonym do tego polu. Zostaną one wysłane do ministerstwa razem ze sprawozdaniem. Nie są to jednak kroki wymagane.

Dodatkowe pliki mogą mieć format: doc, xlsx, pdf oraz zip.

Uwaga! Jeśli masz do wysłania więcej niż jeden dodatkowy plik, wówczas powinieneś go spakować do formatu zip (plik z oświadczeniem zawsze jest wysyłany oddzielnie i nie należy go pakować do zipa).

Dopełniłeś wszystkich formalności? Teraz możesz wysłać sprawozdanie do ministerstwa korzystając z przycisku „Wyślij sprawozdanie”.

Jeśli wszystko przebiegło poprawnie zobaczysz komunikat, że sprawozdanie zostało wysłane oraz zmieni się staus sprawozdania na „Wysłany do ministerstwa”.

Dodatkowo w danych sprawozdania pojawią się dane osoby zatwierdzającej oraz data zatwierdzenia sprawozdania w systemie POL-on.

Uwaga! Po wysłaniu sprawozdania nie ma możliwości poprawy danych sprawozdania, znikają wszelkie akcje umożliwiające edycję. Jeśli sprawozdanie twojej instytucji wymaga zmiany, zwróć się z prośbą do ministerstwa o odesłanie sprawozdania do korekty.

 

Zatwierdzenie sprawozdania

Zaimportowałeś poprawnie plik z danymi sprawozdania? To dobrze! Poprrawnie zaimportowane sprawozdanie, to takie, dla którego nie ma żadnych błędów walidacji. O błędach walidacji możesz przeczytać więcej tutaj

Teraz możesz przejść do zatwierdzenia danych sprawozdania. Aby to zrobić wypełnij dane osoby do kontaktu w zakładce „Podsumowanie”, korzystając z akcji „Koryguj”

Osoba do kontaktu, to osoba z twojej instytucji, z którą pracownik ministerstwa będzie mógł w razie potrzeby bezpośrednio się skontaktować, w kwestii sprawozdania.

Wszystkie dane (imię, nazwisko, telefon, e-mail) są wymagane. 

Następnie skorzystaj z przycisku „Zatwierdź dane sprawozdania” w zakładce „Dane sprawozdania”.

Po zatwierdzeniu sprawozdania, zostaje zablkowana możliwość importu kolejnego pliku sprawozdania.

Jednocześnie pojawiają się przyciski umożliwiające pobranie oświadczenia o zgodności danych, które są w sprawozdaniu ze stanem faktycznym „Pobierz oświadczenie o zgodności danych”. Oświadczenie jest do pobrania w formie pliku PDF. Przekazać odpowiedniej osobie w twojej instytucji do podpisu (uczelnia – rektor, instytut – dyrektor), następnie podpisany dokument zeskanuj i dołącz przy wysyłaniu sprawozdania do ministerstwa. Wymagany format pliku to PDF. 

Zapomniałeś coś zmienić w danych sprawozdania lub pomyliłeś się w danych osoby do kontaktu? Nic się nie stało! Na tym etapie jeszcze cały czas masz możliwość powrotu do statusu „Edycja”, korzystając z przycisku „Powrót do edycji sprawozdania”. Dopóki nie klikniesz „Wyślij sprawozdanie”, możesz wrócić do edycji.

 

 

Błędy w pliku z danymi sprawozdania

System weryfikuje dane dwupoziomowo:

 • Najpierw sprawdzane jest, czy plik ma poprawny format i jest zgodny z szablonem.
 • Następnie system weryfikuje poprawność danych w pliku (walidacja).

1. Format pliku i zgodność z szablonem

W pierwszej kolejności sprawdzany jest:

 • format pliku,
 • jego zgodność z pobranym szablonem.

Dopuszczalny format pliku to XLSX.

Uważaj, aby w trakcie edycji pliku nie zmienić zbyt wiele. Zachowaj niezmieniony wygląd pliku, wprowadzając wyłącznie niezbędne dane w kolumnie „Wykonanie 2019”.

Plik z błędami w zakresie formatu pliku lub zgodności z szablonem nie zostanie w ogóle zapisany. Przy próbie jego zaimportowania do POL-onu, zobaczysz komunikat informujący o błędzie.

2. Poprawność danych

W następnej kolejności system przeprowadza walidację danych w pliku, tzn. weryfikuje dane pod kątem ich poprawności. Oznacza to, że system sprawdza, czy dane wprowadzone do pliku są zgodne z przyjętymi założeniami konstrukcji sprawozdania (np. czy podana wartość jest większa o 0, jeśli takie było założenie; czy podana wartość jest sumą wartości z innych wierszy; czy dana wartość jest większa lub mniejsza od inne wartości).

Uwaga! Walidacja danych w pliku nie oznacza, że jest on sprawdzany merytorycznie. Merytoryczna kontrola sprawozdania jest przeprowadzana przez MNiSW po przekazaniu do niego pliku.

Założenia walidacji:

 • Wszystkie wartości od wiersza 01 do 16 muszą być podane lub wyliczone.
 • Podane wartości nie mogą być wartością ujemną.
 • Część wierszy jest wyliczana na podstawie innych.

Uwaga! Plik zawiera zdefiniowane formuły, nie usuń ich!

 • Wiersz 16 „Nakłady inwestycyjne” należy rozbić i wyszczególnić konkretne inwestycje. Szablon został przygotowany z uwzględnieniem maksymalnej liczby takich pozycji. Uzupełnij pozycje wpisując:
  • odpowiedni opis zamiast informacji „– /Miejsce na wyszczególnienie środków- max 100 znaków. Prawidłowo wypełniona pozycja powinna zawierać opis, nr wiersza i wartość. Pozycja nie jest wymagana./” oraz
  • wartość w kolumnie „Wykonanie 2019”.
   Pozycje, w których dodasz opis, ale zabraknie wartości lub dodasz wartość, a zabraknie opisu, system uznaje za niekompletne.

Poniżej przykładowy fragment pliku:

Jeśli w pliku wystąpiły błędy w opisanym zakresie, zobaczysz na interfejsie komunikat:

„W sprawozdaniu znajdują się błędy walidacji.”

Ponadto:

 • W panelu z danymi sprawozdania znajduje się informacja „Błędy walidacji: Tak”.
 • Etykieta zakładki „Błędy walidacji” zmienia kolor na czerwony.

Błędy walidacji

Po wejściu w zakładkę „Błędy walidacji”, etykieta zakładki zmienia kolor z czerwonego na czarny. W tym miejscu pobierz plik z listą błędów, które wystąpiły w ostatnim wgrywanym pliku z danymi sprawozdania. W tym celu kliknij w przycisk „Pobierz zbiorczy raport błędów walidacji”.

Zweryfikuj wskazane w raporcie błędy i w razie konieczności popraw sprawozdanie. Poprawiony plik ze sprawozdaniem wgraj do systemu za pomocą przycisku „Importuj sprawozdanie” – tak samo, jak to robiłeś wgrywając plik po raz pierwszy.

Plik sprawozdania możesz wgrywać wielokrotnie, aż twoje dane będą takie, jak powinny.  Pamiętaj jednak, że kolejne wgranie pliku powoduje nadpisanie wcześniej wgranych danych. Z tego powodu system za każdym razem (poza pierwszym) sygnalizuje przy wgrywaniu pliku, że aktualnie zapisane dane zostają zastąpione tymi z pliku i prosi o potwierdzenie, czy na pewno chcesz dokonać takiej operacji.


Zobacz też:

Pobieranie i wysyłanie sprawozdania Podmioty składające sprawozdanie. Objaśnienia

 

Role do sprawozdania z wykorzystania subwencji

Pobieranie i wysyłanie sprawozdania z wykorzystania subwencji za 2019 r.

Podstawa prawna

Art. 350 ust. 1 pkt 3 ustawy 2.0. Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych obejmuje (…) sprawozdania i raporty z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365.

Jak pobrać i wysłać sprawozdanie?

Aby wypełnić formularz sprawozdania z wykorzystania subwencji za 2019 r., zaloguj się do systemu POL-on 2.0. Upewnij się, że posiadasz rolę INST_FIN (więcej na temat potrzebnych ról przeczytasz tutaj). Wybierz z menu pozycję Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych.

Zobaczysz widok z kaflem „Sprawozdanie z wykorzystania subwencji”. Znajdziesz tu między innymi informację o:

 • aktualnym statusie sprawozdania,
 • terminie przekazania sprawozdania do MNiSW – jest to termin, do którego należy wysłać sprawozdanie.

Po kliknięciu w kafel, przejdziesz do szczegółów sprawozdania. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na ekranie, najpierw pobierz szablon sprawozdania udostępniony w POL-onie – za pomocą przycisku „Pobierz szablon sprawozdania”.

Uwaga! To ważne, aby pobrać szablon z systemu, ponieważ dopiero ten krok powoduje zmianę statusu sprawozdania z „Gotowy do pobrania” na „Edycja”.

Następnie uzupełnij szablon danymi. Więcej na temat tego, jak należy wypełnić sprawozdanie przeczytasz w objaśnieniach, które można pobrać tutaj (dla poszczególnych typów instytucji).

Nie zmieniaj struktury pliku. To ważne, ponieważ system waliduje zgodność wgrywanego pliku z szablonem i może odrzucić sprawozdanie, jeśli będzie przesunięcie w wierszach lub kolumnach albo jeśli wykasujesz jakiś element.

Na koniec wgraj do systemu plik z danymi korzystając z przycisku „Importuj sprawozdanie”.

Jeśli plik jest poprawny i zostanie pomyślnie dodany, zobaczysz zielony komunikat „Dane sprawozdania zostały zaimportowane”.

Wypełniony i wysłany do POL-onu plik możesz pobrać, klikając w przycisk „Pobierz sprawozdanie”.

Ponowny import pliku ze sprawozdaniem

Popełniłeś błąd w pliku sprawozdania? To nic! Plik sprawozdania możesz wgrywać wielokrotnie, aż twoje dane będą takie, jak powinny.  Pamiętaj jednak, że kolejne wgranie pliku powoduje nadpisanie wcześniej wgranych danych. Z tego powodu system za każdym razem (poza pierwszym) sygnalizuje przy wgrywaniu pliku, że aktualnie zapisane dane zostają zastąpione tymi z pliku i prosi o potwierdzenie, czy na pewno chcesz dokonać takiej operacji.

Aby wysłać poprawiony plik, ponownie skorzystaj z przycisku „Importuj sprawozdanie”. Po wybraniu właściwego pliku do zaimportowania, pojawi się okno dialogowe, w którym system prosić cię o potwierdzenie twojej decyzji. Jeśli jesteś jej pewny, kliknij w przycisk „Zapisz”. Nowy plik zostanie dodany. W zakładce „Dane sprawozdania” możesz sprawdzić datę i godzinę dodania tego pliku.

Więcej na temat błędów, jakie mogą wystąpić przy okazji wypełniania i wgrywania pliku ze sprawozdaniem, przeczytasz tutaj.


Zobacz też:

Podmioty składające sprawozdanie. Objaśnienia Błędy w pliku sprawozdania

 

Role do sprawozdania z wykorzystania subwencji

Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania z wykorzystania subwencji za 2019 r. Objaśnienia do sprawozdania

Termin złożenia sprawozdania z wykorzystania subwencji za 2019 r.: 30 czerwca 2020 r.

Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania:
Grupa instytucji Szablon do pobrania Objaśnienia do sprawozdania
Uczelnie publiczne oraz uczelnie kościelne, które są rozliczane na zasadach uczelni publicznych, takie jak: KUL, Akademia Ignatianum, PWT w Warszawie, PWT w Wrocławiu, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Prawosławne Seminarium Duchowne Szablon do pobrania jest dostępny w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych 01_Objaśnienia-do-sprawozdania-z-wykorzystania-subwencji-Uczelnie-Publ
Uczelnie niepubliczne Szablon do pobrania jest dostępny w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych

Uwaga! Nie należy wypełniać pozycji „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”

02_Objaśnienia do sprawozdania z wykorzystania subwencji PAN IB UN
Instytuty badawcze, instytuty PAN oraz instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, a także instytuty badawcze, które zostały zlikwidowane w trakcie roku: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła Szablon do pobrania jest dostępny w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych

Uwaga! Nie należy wypełniać pozycji „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”

02_Objaśnienia do sprawozdania z wykorzystania subwencji PAN IB UN

Uwaga!

 • Szablon sprawozdania jest dostępny do pobrania w systemie POL-on po zalogowaniu, w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, podmodule Sprawozdanie z wykorzystania subwencji.
 • Nie należy modyfikować szablonu, ponieważ system weryfikuje zgodność wgrywanego pliku z pobranym szablonem.
 • Uczelnie niepubliczne oraz instytuty nie wypełniają pozycji „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”.
 • Pobranie szablonu sprawozdania zmienia status z „Gotowy do pobrania” na „Edycja”.
 • Plik z danymi sprawozdania można wgrywać wielokrotnie, jednak należy pamiętać, że każde kolejne wgranie pliku nadpisuje dane, które były zapisane poprzednio

Zobacz też:

Błędy w pliku sprawozdania Pobieranie i wysyłanie sprawozdania

 

Role do sprawozdania z wykorzystania subwencji

Wysyłanie formularza danych uzupełniających za 2019 r. do Ministerstwa

Wysyłając formularz do Ministerstwa pamiętaj, aby odznaczyć części formularza, w których nie sprawozdajesz danych.

Jeśli masz już uzupełnione wszystkie dane, które dotyczą twojej instytucji, zanim zakończysz edycję (przycisk Zakończ edycję), kliknij przycisk Ustawienia i upewnij się, że oznaczone są właściwe części, w których przesyłasz dane.

Domyślnie oznaczone są wszystkie części, jednak można to odpowiednio dostosować odznaczając część, która nie dotyczy instytucji lub instytucja nie posiada żadnych danych w tym zakresie do zaraportowania.

Na powyższym przykładzie widać, że odznaczono część 2 i 3, co oznacza, że nie ma obowiązku uzupełniania w tych częściach danych, dodatkowo w polu komentarz wpisz z jakiego powodu instytucja tych danych nie sprawozdaje, np. Nie dotyczy/ Brak danych.  Po odznaczeniu części, kliknij Zakończ edycję, wówczas system wygeneruje odpowiednie oświadczenie, w którym znajduje się informacja przy odznaczonych częściach: Zgłoszono brak danych do zaraportowania, tak aby instytucja mogła złożyć oświadczenie zgodne ze stanem faktycznym.

Podpisane oświadczenie załącz do formularza, w momencie wysyłania do ministerstwa – przycisk Przekaż do ministerstwa

 

 

Dane uzupełniające na potrzeby subwencji i dotacji za 2019 r. – okres sprawozdawczy i podstawa prawna

Okres sprawozdawczy

Dane uzupełniające na potrzeby subwencji i dotacji składają się z:

 • części 2-3, w których dane powinny być raportowane za rok akademicki 2018/2019;
 • części 4 zawierającej sprawozdanie z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego za rok 2019.

Ponieważ formularz zawiera dane za rok akademicki (części 2 i 3) oraz rok 2019 (część 4), więc całość formularza powinna być według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., to taka wspólna data dla wszystkich części.

Nie ma wyszczególnionego stanu na dzień dla każdej z części odrębnie.


Formularz nie może zawierać  danych za rok akademicki 2019/2020, ponieważ on jeszcze trwa.


Termin złożenia formularza

31 marca 2020 r.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną termin został przesunięty na 15 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna

 • Art. 427 ust. 1 ustawy 2.0.
 • § 16 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ws. POL-on.

 

Role dla modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora

Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora znajduje się w systemie POL-on 2.0.

Dane osób ubiegających się o stopień doktora mogą wprowadzać do systemu użytkownicy posiadający rolę INST_PR_DOKTORANCI na poziomie instytucji głównej, dla nich jest aktywna opcja w menu „Osoby ubiegające się o stopień doktora”. Użytkownicy ci mogą również podglądać dane kandydatów na doktora, edytować je i usuwać kandydatów z systemu.

Uwaga! W przypadku, gdy kandydat na doktora przygotowuje rozprawę doktorką w trybie kształcenia doktorantów i szkoła doktorska, w której się kształci jest prowadzona wspólnie przez kilka podmiotów, rejestracji kandydatów w module Osoby ubiegające się o stopień doktora dokonuje uczelnia prowadząca szkołę doktorską (zgodnie z art. 198 ust. 5 ustawy 2.0 – instytucja wskazana w umowie jako instytucja odpowiedzialna za wprowadzanie danych do systemu POL-on). Instytucje współprowadzące widzą takich doktorantów na swoim zestawieniu osób ubiegających się o stopień doktora, mają możliwość podglądu ich danych, ale nie mogą ich edytować.

Rola INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD umożliwia podgląd danych, bez możliwości ich edycji. Rola ta jednak nie umożliwia dostępu do danych wrażliwych (numeru PESEL, danych dokumentu tożsamości).

Aby możliwy był podgląd danych kandydatów na doktora łącznie z danymi wrażliwymi, użytkownik musi mieć nadaną dodatkowo rolę INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE (nie jest to potrzebne w przypadku posiadania roli INST_PR_DOKTORANCI).


Zobacz też:

Rejestracja osoby obiegającej się o stopień doktora Kogo rejestrujemy?

 

Nowe podejście do wprowadzania danych Wygląd i zawartość modułu