Wzór porozumienia w zakresie dostępu do wersji „DEMO” Ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych dla Programów antyplagiatowych Wzór porozumienia w zakresie dostępu do wersji „DEMO” Ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych dla Programów antyplagiatowych

 

Wzór porozumienia docx

Wzór porozumienia pdf

___________________________________________________________________________

Procedura dostępu
 

W celu uzyskania dostępu do wersji „DEMO" ORPPD należy poczynić następujące kroki:

1. (Firma antyplagiatowa/ Uczelnia) Przesłać dane wymagane do wypełnienia porozumienia na adres email: mstefanczuk@opi.org.pl:

        - wymagane dane Firmy: nazwa, adres siedziby, numer NIP, numer REGON;

        - wymagane dane Reprezentanta: imiona, nazwisko, stanowisko, opcjonalnie - tytuł naukowy

           oraz dane osoby do kontaktu:

        - wymagane dane: imiona, nazwisko, adres email, numer tel. komórkowego.

2. (OPI PIB) Przygotować porozumienie i wyznaczyć termin spotkania. Informacja o terminie zostanie wysłana na adres email osoby do kontaktu.

3. (Firma antyplagiatowa/ Uczelnia i OPI PIB) Podpisać porozumienie w siedzibie OPI PIB, al. Niepodległości 188 b, Warszawa, sekretariat Pana Dyrektora.

4. (Firma antyplagiatowa/ Uczelnia) Przesłać na adres email: mstefanczuk@opi.org.pl

a) dane kontaktowe osób (maksymalnie trzech), które mają uzyskać dostęp do środowiska ORPPD „DEMO" z  wykorzystaniem VPN-a:
- wymagane dane osób: imiona, nazwisko, adres email, numer tel. komórkowego.

b) informacje o systemie operacyjnym:
- Jaki system operacyjny zostanie zainstalowany na maszynie wirtualnej?
- Kto będzie instalował OS-a? Jeżeli mamy to być my, to potrzebujemy od Państwa obrazu instalacyjnego (jeżeli nie jest powszechnie dostępny), ewentualnej licencji oraz informacji jak ma być on skonfigurowany.
- W jaki sposób ma zostać podzielona przestrzeń dyskowa na maszynie wirtualnej? Jakie partycje, o jakim rozmiarze?

c) ewentualne dodatkowe informacje niezbędne do uruchomienia środowiska.

5. (OPI PIB) Przekazać dostęp do ORPPD „DEMO" dla każdej osoby wymienionej w pkt

Informacja zostanie przekazana w następujący sposób:

·  na stronach Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych (https://lis.opi.org.pl/ ) zostanie   zamieszczona zaszyfrowana paczka z kluczami dostępu;

·  na adres email każdej z osób wymienionych w pkt 4. zostanie przesłana informacja z adresem lokalizacji paczki;

· do każdej z osób wymienionych w pkt 4. zostanie przesłany SMS z hasłem dostępu do paczki.

 


Proszę o nie przesyłanie uzupełnionych i podpisanych porozumień na adres OPI PIB. Porozumienia zostaną przez nas uzupełnione

i przygotowane do podpisania przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Firmy antyplagiatowej/ Uczelni.