Wersje systemu Wersje systemu

Planowana wersja - 9.29

W wersji 9.29 planowane są zmiany w zakresie:

Doktor, Doktor habilitowany

 1. Ograniczenie słownika dyscyplin do kontekstu uprawnień, jakie dana jednostka ma w danym czasie (przy zapisywaniu nowego zawiadomienia lub edycji aktualnego).

Pracownicy

 1. Zmiana nazwy dla zakładki Dane pracownika -> Dane osobowe -> "Identyfikacje pracownika" na "Identyfikatory zewnętrzne".

Sprawozdania/Studenci

 1. Udostępnienie ankiety EN-1 (Sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne).
12.09.2017 - wersja 9.28

W wersji 9.28 wprowadzone zostały następujące zmiany:

 1. Wprowadzenie licznika czasu pozostałego do końca sesji (z możliwością przedłużenia sesji przed jej wygaśnięciem).

Pracownicy

 1. Rozszerzony eksport pracowników - dodanie pola prezentującego wielkość etatu jako wartość dziesiętną.
 2. Uniemożliwienie zapisu edytowanego zatrudnienia, jeśli dany pracownik ma zarejestrowaną w systemie prawomocną karę dyscyplinarną typu "Pozbawienie prawa do wykonywania zawodu" i edytowane zatrudnienie swoim zakresem aktywności zachodzi na zakres aktywności ww. kary.

REST API

 1. Udostępnienie usługi umożliwiającej pobranie listy nagród/wyróżnień w ramach jednostki.
 2. Udostępnienie usługi umożliwiającej pobranie szczegółowych danych nagrody/wyróżnienia.
 3. Udostępnienie usługi zwracającej słowniki związane z projektami naukowymi.

Studenci

 1. Zdjęcie domyślności z filtra na zestawieniu studentów "Uwzględnij tylko studentów, dla których jednostką prowadzącą jest"
29.08.2017 - wersja 9.27

W wersji 9.27 wprowadzone zostały następujące zmiany:

Ankieta jednostki

 1. Dostępność akcji "Odśwież status jednostki" tylko dla ankiet o statusie: "Nowa", "W trakcie uzupełniania".

Dane osobowe

 1. Ostrzeżenie o potencjalnym błędzie - w przypadku gdy w imporcie danych osobowych zajdzie niezgodność wskazanego roku urodzenia z podanym numerem PESEL, użytkownik dostaje komunikat informujący o potencjalnym błędzie z prośbą o weryfikację poprawności danych. Import nie jest blokowany.

Doktoranci

 1. Możliwość wyszukania doktoranta po danych historycznych (dotyczy pól: Imię, Nazwisko, PESEL/dokument tożsamości, Cudzoziemiec).

Działalność upowszechniająca naukę / Konferencje

 1. Możliwość wprowadzenia dodatkowych, uzupełniających informacji przy dodawaniu lub edycji konferencji.

Jednostki

 1. Dodanie reguły walidacyjnej przy przekształceniu: data przekształcenia uczelni nie może być wcześniejsza niż data początku zatrudnienia jej pracowników.
 2. "Instytucje szkolnictwa wyższego" (rejestr ogólnodostępny) - dodanie filtra "Organ nadzorujący".

Pracownicy

 1. Formularz rejestracji / edycji Minimum Kadrowego - dodanie znacznika określającego znaczne osiągnięcia danego pracownika w kontekście minimum kadrowego ("Zaliczenie do minimum kadrowego na podstawie art. 9a ust. 2 lub 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.").
 2. Wykaz pracowników przypisanych do uprawnienia do nadawania stopnia - możliwość odfiltrowania pracowników, którzy mają/mieli aktywne zatrudnienie we wskazanym dniu.
 3. "Dziedzina i dyscyplina nauki lub sztuki, w której pracownik naukowy prowadzi działalność badawczo-rozwojową" - możliwość dodania dziedziny/dyscypliny tylko z aktualnie obowiązującego słownika.

Studenci

 1. Możliwość odfiltrowania tylko tych studentów, dla których dana jednostka jest jednostką prowadzącą (filtr domyślnie oznaczony).
1.08.2017 - wersja 9.26

W wersji 9.26 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

Jednostki

 1. Możliwość przekształcenia uczelni publicznej, która ma aktywnych pracowników.

Pracownicy

 1. Zestawienie "Obsada kadrowa kierunków studiów w roku akademickim" - nieprezentowanie uprawnień, które są oznaczone jako błędne (dla których nie ma zdefiniowanych żadnych wpisów MK).
 2. Zestawienie "Obsada kadrowa kierunków studiów w roku akademickim" – nieprezentowanie uprawnień, które są oznaczone jako studia indywidualne (dla których nie ma zdefiniowanych żadnych wpisów MK).
 3. "Wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych" - możliwość eksportu zestawienia do XLS w wersji rozszerzonej (dodatkowe dane analityczne związane z danymi osobowymi oraz zatrudnieniem).
 4. Możliwość przeciążenia definicji Minimum kadrowego dla kierunku Fizjoterapia, w związku z okresem przejściowym dla tego kierunku.

REST API

 1. Możliwość pobierania danych o dziedzinach i dyscyplinach.
 2. Udostępnienie usługi zwracającej w odpowiedzi informację zawierającą:
 • uid przesyłanego obiektu,
 • datę jego ostatniej modyfikacji technicznej,
 • typ ostatniej modyfikacji (Dodanie, Modyfikacja, Usunięcie).

GUS/Studenci

 1. Zmiana opisu przy znacznikach "W procedurze skreślenia" oraz "Po ostatnim roku bez egzaminu dyplomowego".
20.07.2017 - wersja 9.25

Edycja tabelaryczna / Studenci

 1. Edycja tabelaryczna ECTS - uzupełnienie komunikatów walidacyjnych o informacje, którego studenta dotyczą.

Finanse jednostek naukowych

 1. Jawne wskazanie jednostki przy dodawaniu wyniku finansowego jednostki - pole umożliwiające jawny wybór jednostki w oknie dodawania wyniku finansowego jednostki naukowej.
 2. Udostępnienie publicznego zestawienia „Nakłady i wynik finansowy jednostki naukowej”.

REST API

 1. Udostępnienie usługi zwracającej listę kierunków przechowywanych w systemie POL-on o statusie "Prowadzone".
 2. Udostępnienie usługi pozwalającej na dodanie tytułu naukowego.
 3. Udostępnienie usługi pozwalającej na usunięcie tytułu naukowego.
 4. Udostępnienie usługi pozwalającej na korektę tytułu naukowego.

Sprawozdania finansowe i Plan rzeczowo-finansowy

 1. Dodanie funkcji edycji/usuwania komentarzy ze sprawozdań finansowych.

Studia doktoranckie

 1. Modyfikacja zasad dotyczących dodawania jednostek i dyscyplin podczas tworzenia i korekty studiów doktoranckich.
Wyświetlanie 1 - 5 z 155 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 31