Filmy szkoleniowe Filmy szkoleniowe

W systemie dostępne są szkolenia systemu POL-on w wersji internetowej.

Zakres szkoleń jest taki sam jak tych prowadzonych w siedzibie OPI PIB.

Szkolenia również są dostępne dla zalogowanego użytkownika poprzez menu główne

w pozycji Pomoc ► Filmy szkoleniowe, a ich zakres jest niezależny od roli posiadanych

w systemie przez danego użytkownika.

 

Obecnie dostępne są następujące filmy szkoleniowe:


"Nowe ustawy":    

 • z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Wprowadzenie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  Szkolenie dostępne wyłącznie w wersji filmowej.
  - Treść szkolenia (18:17) [2018-10-01] Szkolenie oparte wyłącznie na uchwalonych ustawach.

 


"Stare ustawy":    

 • z dnia 14 marca 2003 r. – Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
 • z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym              
 • z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Ustawa o zasadach finansowania nauki

 

 • Ankieta jednostki naukowej (2013-2016)
  Szkolenie dostępne wyłącznie w wersji filmowej.
  Wprowadzenie teoretyczne:
       Omówienie treści rozporządzenia w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom,
       w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych
    - Odcinek 1 (19:58) [2017-01-10]
    - Odcinek 2 (19:54) [2017-01-10]
    - Odcinek 3 (21:36) [2017-01-13]
    - Odcinek 4 (21:56) [2017-01-27]
  Praktyczna realizacja modułu w systemie:
    - Odcinek 1 (20:20) [2017-01-23] Założenia ogólne i sposób realizacji modułu w systemie.     
    - Odcinek 2 (21:06) [2017-02-03] Informacje ogólne i część A ankiety    
    - Odcinek 3 (20:29) [2017-02-06] Wykaz pracowników i obliczanie N    
    - Odcinek 4 (22:54) [2017-02-11] Działalność innowacyjna, działa architektoniczne i wzornicze oraz dzieła z zakresu architektury krajobrazu - masowy import danych    
    - Odcinek 5 (28:36) [2017-03-06] Projekty naukowe    
    - Odcinek 6 (19:43) [2017-03-13] Rozwój kadry naukowej    
    - Odcinek 7 (19:30) [2017-03-15] Mobilność i członkostwo pracowników jednostki    
    - Odcinek 8 (25:34) [2017-03-20] Jednostki przekształcone    
    - Odcinek 9 (23:10) [2017-03-24] Uprawnienia do nadawania stopni naukowych, udział w tworzeniu infrastruktury strategicznej, najważniejsze osiągnięcia jednostki
    - Odcinek 10 (29:35) [2017-04-03] Efekty praktyczne, wdrożenia i aplikacje    
    - Odcinek 11 (19:31) [2017-04-07] Laboratoria badawcze, wydawane czasopisma naukowe    
    - Odcinek 12 (22:31) [2017-04-13] Publikacje i monografie naukowe    
    - Odcinek 13 (19:19) [2017-04-14] Dzieła artystyczne, wysyłanie ankiety
   
 • Aplikacje wyników badań naukowych lub prac rozwojowych
  Część 1. Wprowadzenie teoretyczne
     - Część 1 (16:39) [2017-05-19] Podstawy prawne, rozwiązania przyjęte w systemie, zasady wprowadzania informacji
  Część 2. Zastosowanie praktyczne
     - Część 2 (26:02) [2017-05-26] Zastosowanie interfejsu POL-on do wprowadzania danych o aplikacjach produktu
     - Współdzielenie danych i informacje o autorach (15:13) [2017-05-26] Współdzielenie danych o aplikacjach, efektach praktycznych, patentach i wdrożeniach oraz przypisywaniu do tych osiągnięć informacji o autorach
 • Biblioteki naukowe
  Część 1. Wprowadzenie teoretyczne
    - Część 1 (15:51) [2016-05-18] Podstawy prawne, rozwiązania przyjęte w systemie, zasady wprowadzania informacji
  Część 2. Zastosowanie praktyczne
    - Część 2 (19:02) [2016-06-13] Zastosowanie interfejsu POL-on do wprowadzania informacji o bibliotekach naukowych
   
 • Dane osobowe – wprowadzanie i aktualizacja
  Szkolenie dostępne wyłącznie w wersji filmowej.
   - Wprowadzenie teoretyczne i przykłady (28:27) [2015-02-23] Krótkie wprowadzenie teoretyczne i przykłady zastosowania interfejsu do wprowadzania i modyfikacji danych obywateli polskich oraz cudzoziemców. Odnosi się do: doktorantów; osób, którym nadano stopnie naukowe; pracowników oraz studentów.
 • Efekty praktyczne badań naukowych
  Część 1. Wprowadzenie teoretyczne
     - Część 1 (21:57) [2017-06-02] Podstawy prawne, rozwiązania przyjęte w systemie, zasady wprowadzania informacji
  Część 2. Zastosowanie praktyczne
    - Część 2 (26:02) [2017-09-26] Zastosowanie interfejsu POL-on do wprowadzania danych o efektach praktycznych
    - Współdzielenie danych i informacje o autorach (15:13) [2017-05-26] Współdzielenie danych o aplikacjach, efektach praktycznych, patentach i wdrożeniach oraz przypisywaniu do tych osiągnięć informacji o autorach
   
 • Interfejs systemu POL-on
  Szkolenie dostępne wyłącznie w wersji filmowej.
  Część 1. Podstawowe funkcjonalności interfejsu użytkownika systemu POL-on - użytkownik niezalogowany
    - Część 1 (13:09) [2018-02-28] Interfejs użytkownika niezalogowany
  Część 2. Podstawowe funkcjonalności interfejsu użytkownika systemu POL-on - interfejs użytkownika zalogowanego
    - Odcinek 1 (20:01) [2018-03-07] Interfejs użytkownika zalogowanego - nagłówek strony  
    - Odcinek 2 (21:00) [2018-04-06] Interfejs użytkownika zalogowanego - menu użytkownika, filtry, zestawienia
    - Odcinek 3 (18:42) [2018-04-12] Interfejs użytkownika zalogowanego - eksporty, szczegółowa historia zmian
   
 • Jak rozpocząć pracę z systemem POL-on
  Szkolenie dostępne wyłącznie w wersji filmowej.
  Wprowadzenie do korzystania z systemu (24:54) [2018-05-18]
   
 • Pracownicy naukowi i nauczyciele akademiccy
  Część 1. Wprowadzenie teoretyczne
    - Odcinek 1 (28:12)  [2017-09-21] Podstawy prawne: Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawa o stopniach i tytułach naukowych
    - Odcinek 2 (28:59)  [2017-09-21] Podstawy prawne: ustawa o zasadach finansowania nauki i rozporządzenie o nadawaniu kategorii naukowej    
    - Odcinek 3 (32:27)  [2017-09-21] Rozwiązania przyjęte w systemie POL-on - moduł "Wykaz pracowników"     
    - Odcinek 4 (20:35)  [2017-09-21] Rozwiązania przyjęte w systemie POL-on - moduł "Ankieta jednostki", przekształcenie jednostki   
  Część 2. Zastosowanie praktyczne
    - Odcinek 1 (26:02)  [2017-10-05] Interfejs użytkownika - pomoc, wykaz pracowników i dane osobowe    
    - Odcinek 2 (27:00)  [2017-10-18] Interfejs użytkownika - stopnie i tytuły oraz zatrudnienie    
    - Odcinek 3 (27:35)  [2017-10-25] Interfejs użytkownika - zatrudnienie ciąg dalszy, funkcje kierownicze i minima kadrowe    
    - Odcinek 4 (24:11)  [2017-10-27] Interfejs użytkownika - oświadczenia, dyscypliny badawcze i kary    
    - Odcinek 5 (29:24)  [2017-11-09] Interfejs użytkownika - raporty   
 • Projekty naukowe
  Część 1. Wprowadzenie teoretyczne
    - Odcinek 1 (13:04)  [2016-05-30] Podstawy prawne dotyczące funkcjonowanie modułu naukowych
    - Odcinek 2 (20:17)  [2016-05-30] Przyjęty w systemie sposób implementacji modułu oraz zakres wprowadzanych   
  Część 2. Zastosowanie praktyczne
    - Odcinek 1 (23:20)  [2016-06-09] Logowanie i przeglądanie wykazu projektów. Edycja danych podstawowych projektu. Edycja danych kierownika projektu   
    - Odcinek 2 (22:31)  [2016-06-11] Obsługa danych instytucji i jednostek realizujących projekt. Wskazywanie publikacji będących efektem realizacji projektu   
    - Odcinek 3 (24:17)  [2016-06-17] Wskazywanie pozostałych elementów będących efektem realizacji projektu. Dodawanie nowego opisu projektu. Import opisu z OSF, dopisywanie się do projektu   
   
 • REST API
  Szkolenie dostępne wyłącznie w wersji filmowej.
  Część 1. Wprowadzenie teoretyczne
    - Część 1 (9:29) [2018-04-19] Podstawowe zasady funkcjonowania API
  Część 2. Zastosowanie praktyczne
    - Część 2 (25:41) [2018-04-27] Przykłady testów
 • Sprawozdawczość GUS
  Szkolenie dostępne wyłącznie w wersji filmowej.
  Część 1. Wprowadzenie teoretyczne
    - Odcinek 1 (17:50) [2017-12-06] Podstawy prawne i sposób realizacji modułu w systemie
  Część 2. Zastosowanie praktyczne
    - Odcinek 1 (21:49) [2017-12-06] Pomoc systemu, dane podstawowe i konieczne role
    - Odcinek 2 (21:36) [2017-12-20] Raporty źródłowe, edycja i eksport/import danych.
    - Odcinek 3 (21:44) [2018-01-05] Zakładki dla całego formularza, jednostki zamiejscowe, dalsze uwagi dotyczące edycji, składanie formularza.
 • Studia doktoranckie, doktoranci i pomoc materialna
  Część 1. Wprowadzenie teoretyczne
    - Odcinek 1 (22:47)  [2018-06-15] Podstawy prawne, rozwiązania przyjęte w systemie, zasady wprowadzania informacji o studiach doktoranckich  
    - Odcinek 2 (16:42)  [2018-06-15] Zasady wprowadzania informacji o doktorantach i otrzymywanej przez nich pomocy materialnej  
  Część 2. Zastosowanie praktyczne
    - Odcinek 1 (18:40)  [2015-03-09] Zastosowanie interfejsu systemu POL-on do wprowadzania informacji o studiach doktoranckich prowadzonych przez jednostki. 
    - Odcinek 2 (16:42)  [2015-03-15] Pokazanie możliwości wprowadzania do systemu POL-on informacji o doktorantach i otrzymywanej przez nich pomocy materialnej.
 • Zawiadomienia o nadanych stopniach naukowych
  Część 1. Wprowadzenie teoretyczne
    - Odcinek 1 (18:32) [2016-08-26] Podstawy prawne i informacje ogólne o module.
  Część 2. Zastosowanie praktyczne
    - Odcinek 1 (18:32) [2016-09-09] Dane zawiadomienia o nadaniu stopnia
    - Odcinek 2 (14:13) [2016-09-09] Streszczenie/autoreferat, recenzje, recenzenci

 

Obecnie dostępnych jest 13 szkoleń tematycznych (około 20 godzin filmów).

W 2017 roku zanotowaliśmy prawie 6.000 wyświetleń - ponad 42.000 minut odtworzonych filmów.

W 2018 było to prawie 3.000 wyświetleń i ponad 14.000 minut odtworzonych filmów.

W 2019 było to prawie 2.200 wyświetleń i ponad 10.000 minut odtwarzanych filmów.

Ogółem do tej pory to ponad 12.000 wyświetleń i ponad 70.000 minut (około 6.200 godzin) odtworzonych filmów.