Powrót do listy

Wdrożenie zmian wynikających z rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2021 r. w module Dane finansowe

W dniu 30.03.2022 r. wdrożyliśmy zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL‑on.

Dwie dotychczasowe części, czyli:

 • Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe
 • Źródła pochodzenia środków  oraz wynik finansowy

zostały połączone, a zakres danych do wprowadzenia znacząco ograniczony.

Aktualnie dla każdego roku sprawozdawczego należy wprowadzić:

 • Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe (bez amortyzacji środków trwałych) ogółem
 • Wynik finansowy ogółem
 • Źródła pochodzenia środków ogółem oraz w rozbiciu na:
  • działalność gospodarczą oraz komercjalizację badań naukowych i usług badawczych,
  • krajowe i unijne środki budżetowe,
  • inne źródła

Decyzją ministerstwa z uwagi na duży zakres zmian dane wprowadzone we wcześniejszych dwóch częściach nie były migrowane, więc wszystkie dane, za poprzednie lata również, należy uzupełnić.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach pomocy: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/naklady-na-badania-naukowe-i-prace-rozwojowe-oraz-zrodla-pochodzenia-srodkow-i-wynik-finansowy/