Powrót do listy

Ważny komunikat

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami dotyczącymi konieczności podawania do celów parametryzacji informacji o obszarze wiedzy, dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej dominującej w działalności naukowej pracownika jednostki, uprzejmie informujemy, że KEJN i MNISW wymagają literalnego przestrzegania zapisów rozporządzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra nauki szkolnictwa wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych „Wykaz zawiera następujące dane pracownika jednostki:

(…)

– obszar wiedzy, dziedzinę nauki lub sztuki i dyscyplinę naukową lub artystyczną określone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882, z późn. zm.), dominujące w zakresie działalności naukowej prowadzonej przez pracownika jednostki,”

W związku z tym w wykazie zawierającym dane pracowników jednostki muszą być podawane wszystkie ww. informacje, ponieważ rozporządzenie jednoznacznie wymaga tego od jednostek, bez dzielenia ich na jednorodne i niejednorodne.

Z praktycznego punktu  widzenia dla jednostek niejednorodnych dane te są niezbędne, natomiast dla pozostałych jednostek mogą okazać się pomocne w przypadkach, kiedy będą trudności z przypisaniem ich  do właściwych GWO.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w Pomocy systemu POL‑on.