Powrót do listy

Komunikat w kwestii dostosowania systemu POL-on do nowej ustawy

W odpowiedzi na coraz liczniejsze pytania z Państwa strony dotyczące dostosowania systemu do nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym informujemy, że obecnie trwa proces konsultacji rozporządzeń wykonawczych kluczowych z punktu widzenia zakresu przetwarzanych w systemie danych, czyli:

Gdy tylko proces konsultacji zostanie zakończony przedstawimy na naszych stronach odpowiednie instrukcje w zakresie dostosowania systemu oraz opublikujemy specyfikacje techniczne do procesów wymiany danych, w tym nową wersję schematu plików XML (plik XSD wraz z instrukcją).

Zwracamy Państwa szczególną uwagę na przepisy Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczące procesu dostosowania systemów informatycznych w tym w szczególności systemu POL‑onu opisane w art. 219 ust od 3 do 6. Określają one termin na dostosowanie systemu na 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Oznacza to, że większość zmian systemowych zostanie wprowadzonych od przyszłego roku akademickiego. Dotyczy to m.in. możliwości przypisywania pracowników naukowych do nowych stanowisk oraz grup stanowisk. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami Ustawy wprowadzającej (art. 249) dostosowanie umów o pracę do przepisów nowej ustawy musi nastąpić w terminie do 30 września 2020 r.

Dane wyłączone z okresu przejściowego na dostosowanie, czyli nowe oświadczenia o zaliczeniu do liczby N oraz dyscyplinach pracowników naukowych, należy przekazać do systemu POL‑on do 15 stycznia roku 2019 (zgodnie z artykułem 219 ust 5. Ustawy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Ich ostateczny kształt zależy w dużej mierze od wyniku procesu konsultacji zasad nowej ewaluacji. Szczegółowe instrukcje w tym zakresie wraz z wzorami oświadczeń zostaną opublikowane przez MNiSW w najbliższym czasie.

Niektóre informacje związane z harmonogramem prac w systemie w najbliższej perspektywie, nie powiązane w bezpośredni sposób z projektem nowego rozporządzenia dotyczącego systemów informatycznych, staramy się komunikować również na stronach naszej pomocy użytkownika: