Ogólny harmonogram projektu

Kamienie milowe projektu POL-on zostały opublikowane na stronach serwisu informacyjnego. Poniższy harmonogram ma na celu przekazanie Państwu bardziej szczegółowej informacji na temat prac w systemie planowanych w najbliższej perspektywie.

System POL-on realizowany jest w oparciu o zwinną, iteracyjną metodykę SCRUM. Iteracje trwają dwa tygodnie. Po zakończeniu iteracji, w większości przypadków, aktualizowana jest wersja oprogramowania na środowisku produkcyjnym.

Niektóre terminy mogą ulec zmianie w zależności od postępu prac.Szczegółowe informacje o zmianach w systemie dostępne są na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/polon/wersje-systemu

Harmonogram w roku 2015
Harmonogram w roku 2016
Harmonogram w roku 2017
Harmonogram w roku 2018

Harmonogram na rok 2019

informacje:konferencje

 • Złożenie w POL-on oświadczeń pracowników o przypisaniu do dyscyplin naukowych15 styczeń 2019

  Złożenie w POL-on oświadczeń pracowników o przypisaniu do dyscyplin naukowych

 • Zasilenie wykazu studentów i doktorantów15 styczeń 2019

  Zasilenie wykazu studentów według stanu na 31 grudnia 2018 roku.

 • Sprawozdawczość na potrzeby statystki publicznej15 luty 2019

  Złożenie formularzy na potrzeby GUS (odpowiedników S-10, S-11, S-12) oraz nowego formularza na potrzeby algorytmu podziału dotacji bazującego na rozszerzonej wersji dotychczasowego formularza sprawozdania z działalności uczelni.

 • Przyporządkowanie nowych uprawnień do nadawania stopni w systemie30 kwiecień 2019

  Przyporządkowanie uprawnień do nadawania stopni na podstawie komunikatu Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

 • Formularz danych o mobilności na potrzeby EUROSTATczerwiec 2019

  Nowy formularz danych statystycznych o mobilności w latach 2017-2018

 • Sprawozdania finansowe na rok 2019czerwiec 2019

  Nowe wzory formularzy finansowych na rok 2019 (Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo finansowego, Plan rzeczowo finansowy)

 • Konsultacje dotyczące interfejsów zasilania nowego systemuczerwiec - wrzesień 2019

  W czerwcu 2019 zostanie zaprezentowany nowy projekt zmian w strukturach interfejsów danych, który zostanie poddany konsultacjom. Propozycja będzie zawierała specyfikację zmian, schemat XSD nowego importu oraz propozycje rozbudowy katalogu usług API REST

 • Udostępnienie wersji demo POL-on 2.04 lipca 2019

  Udostępnienie wersji demo POL-on 2.0, zawierającej: Nowy moduł uprawnień, Nowy moduł jednostek, Nowy moduł kierunków studiów (wspierający procedurę migracji danych). Zablokowanie części modułów wygaszanych w związku z wejściem w życie ustawy.

 • Prace nad wdrożeniem nowej wersji systemu POL-on 2.0 w warunkach produkcyjnych25-30 wrzesień 2019

  W godzinach wieczornych 25 września rozpocznie proces uruchomienia pierwszej wersji nowej aplikacji POL-on 2.0. Procedura, uwzględniająca instalację nowej wersji, inicjalną migrację danych oraz testy powinna zakończyć się najpóźniej do 30 września. Od tego momentu uruchomiona zostanie po raz pierwszy aplikacja POL-on 2.0 w wersji produkcyjnej. W inicjalnym uruchomieniu zostaną wdrożone moduły: administracja (role i uprawnienia), jednostki, kierunki studiów (etap 1 - uwzględniający inicjalną migrację danych).

 • Ankieta EN-1 na rok 2019/202030 wrzesień 2019

  W dotychczasowej wersji systemu zostanie udostępniony nowy formularz ankiety rekrutacyjnej z możliwością synchronizowania danych o kierunkach z obecnej wersji POL-on oraz ich niezależnego wprowadzania do formularza. Dane nowych kierunków nie będą pobierały się z nowego rejestru kierunków. W tym roku walidacja w tym zakresie zostanie poluzowana. Dane będą możliwe do samodzielnego uzupełnienia.

 • Zaprezentowanie specyfikacji technicznych masowych interfejsów wymiany danychpaździernik 2019

  W październiku 2019 roku udostępnione zostaną zatwierdzone wersje specyfikacje techniczne do interfejsów wymiany danych w obszarze: studentów, pracowników naukowych, osób ubiegających się o stopień naukowy, osiągnięć artystycznych, publikacji. Będą to przede wszystkim nowe schematy plików XML (XSD) oraz częściowo specyfikacje opisujące usługi sieciowe API - REST. Kontynuowane będą konsultacje techniczne

 • Modyfikacje w systemie PBN - etap Ipaździernik 2019

  Modyfikacje systemu PBN umożliwiające raportowanie danych według nowych zasad wynikających z ustawy w dotychczasowej wersji systemu.

 • Rozpoczęcie migracji pracowników naukowych do nowej aplikacji - I etap modułu pracownicy naukowi w POL-on 2.0październik - listopad 2019

  W pierwszej kolejności, w październiku, rozszerzona zostanie możliwość rejestracji nowych stanowisk wynikających z ustawy w obecnej wersji POL-on. W pierwszej połowie listopada nowy moduł pracowników zostanie uruchomiony na środowisku demo, w celu weryfikacji poprawności migracji danych oraz sposobu działania funkcji, które były dostępne w dotychczasowej wersji systemu (zatrudnienia, oświadczenia, stopnie i tytuły naukowe, zgody na dodatkowe zatrudnienie). Jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, wykonany zostanie proces wyłączenia moduł w dotychczasowej aplikacji i uruchomienia go w ramach POL-on 2.0. Dane wprowadzone do momentu rozpoczęcia migracji zostaną przeniesione przez OPI PIB do nowej wersji systemu.

 • Udostępnienie usługi Pracownicy Naukowi w POL-on 2.0 - etap IIgrudzień 2019

  W listopadzie moduł pracownicy naukowi zostanie rozszerzony o pozostałe (nowe) elementy wynikające z ustawy. Zakres opisany w komunikacie

 • Udostępnienie środowiska do testów POL-on 2.0listopad 2019

  W listopadzie udostępniona zostanie wersja demo nowego systemu przeznaczona w głównej mierze do testowania masowych interfejsów wymiany danych.

 • Umożliwienie rejestracji studentów na nowych kierunkach studiówgrudzień 2019

  W ramach ułatwienia procesu rejestracji studentów według nowych zasad w obecnym roku akademickim zostanie udostępniona możliwość przekazania danych poprzez dotychczasowy moduł systemu oraz importer XML. Obecny schemat 7.5 zostanie nieznacznie zmodyfikowany do wersji 7.6 i rozszerzony o nowy kod kierunku studiów. Rozwiązanie to będzie obowiązywało do końca okresu przejściowego na wprowadzenie danych, czyli do marca 2020. Po tym terminie dane zostaną zmigrowane w pełni do nowej wersji aplikacji w ramach nowych struktur importowych (schemat 8.0, który również zostanie opublikowany w październiku 2019). Rozwiązanie zostanie w grudniu udostępnione na środowisku testowym.