Powrót do listy

Informacja o możliwości składania przez jednostki naukowe skanów faktur na elektronicznych nośnikach danych

 

Zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, do ankiety jednostka dołącza, w formie skanów, kopie faktur potwierdzających wdrożenie wynalazku oraz środki finansowe i przychody w złotych, obejmujące:

1.      środki finansowe uzyskane przez jednostkę, uczelnię, w skład której wchodzi jednostka, albo inny podmiot utworzony przez uczelnię lub jednostkę w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych z tytułu:

–         opracowania na rzecz innych podmiotów niż oceniana jednostka, na podstawie umów zawartych przez jednostkę z tymi podmiotami, nowych technologii, materiałów, wyrobów, metod, procedur, oprogramowania oraz odmian roślin,

–         komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych albo z tytułu know-how związanego z tymi wynikami,

2.      środki finansowe uzyskane przez jednostkę z tytułu wykonania ekspertyz lub opracowań naukowych albo realizacji działań artystycznych, na rzecz innych podmiotów niż oceniana jednostka, z wyłączeniem certyfikatów i orzeczeń w sprawie jakości,

3.      przychody jednostki, przychody uczelni, w skład której wchodzi jednostka, albo przychody innego podmiotu utworzonego przez uczelnię lub jednostkę w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych z tytułu:

–         wdrożenia przez inne podmioty niż oceniana jednostka wyników badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych w tej jednostce,

–         sprzedaży produktów będących efektem wdrożenia w tej jednostce wyników prowadzonych przez nią badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Uwzględniając zgłaszane przez środowisko naukowe postulaty dotyczące zmniejszenia obowiązków administracyjnych związanych z przygotowaniem danych do ankiety, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dopuszcza przesyłanie skanów faktur na elektronicznych nośnikach danych, gdy liczba faktur potwierdzających wdrożenie wynalazku oraz środki finansowe i przychody przekracza w jednostce naukowej 500 sztuk. W przypadku wyboru tej formy przekazania danych uzupełniających do ankiety jednostki, nośniki danych należy przesłać w terminie określonym w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych. do 31 marca 2017 r. na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Nauki

ul. Hoża 20 lub ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

 

Elektroniczny nośnik danych powinien być opatrzony kodem instytucji, jaki znajduje się w Systemie Informacji o Nauce POL‑on. Szczegóły techniczne związane z formą i strukturą przekazywanych danych zapisanych na nośnikach zostaną przedstawione Państwu na stronie pomocy systemowej ankiety jednostki