Powrót do listy

Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów

Są tu na przykład:

  • dane osób upoważnionych do podpisywania dokumentów, takich jak dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, dyplomy doktorskie i dyplomy habilitacyjne  
  • odwzorowania cyfrowych pieczątek imiennych, podpisów i paraf tych osób
  • wzory wymienionych wyżej dokumentów
  • wzory pieczęci urzędowych uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego lub instytutu międzynarodowego.

Pomoc