Powrót do listy

Zmiany w procesie masowego importu danych

W dniu 27.09.2012 wprowadzone zostały zmiany mające na celu usprawnienie mechanizmu przetwarzania plików importowych. Zmiany są odpowiedzią na dotychczas zgłoszone przez Państwa propozycje. Poniżej prezentujemy listę najistotniejszych usprawnień:

•             Poprawienie wstępnej analizy pliku importowego
 Rozszerzenie zakresu i zrównoleglenie procesu wstępnej weryfikacji plików importowych. Bieżąca informacja o postępie i ewentualnych błędach pojedynczych rekordów prezentowana w czasie rzeczywistym podczas przetwarzania pliku (pasek postępu).

 •             Zwrócenie pełnej informacji o ewentualnych błędach już podczas pierwszej fazy importu
 Dotychczasowa weryfikacja pliku podzielona była na dwie fazy. Podczas wstępnej weryfikacji zwracana była tylko część błędów, nie wymagających sprawdzenia stanu bazy danych. Niektóre komunikaty błędów były dostępne dla Państwa dopiero po zakończeniu całego importu (czasami kilka dni od momentu wgrania pliku). Obecnie podczas wstępnej weryfikacji otrzymacie Państwo komplet danych dotyczących ewentualnych błędów, dzięki czemu będzie możliwość skorygowania pliku przed rozpoczęciem właściwej fazy importu.

 •             Wprowadzenie reguły częściowego importu poprawnych danych
 Do POL‑onu importowane będą wszystkie osoby (studenci i pracownicy) z poprawnie zapisanymi danymi, pozostałe (z błędami w danych) zostaną zwrócone w wygenerowanym pliku XML.

•             Automatyczne wygenerowanie odrzuconych podczas importu obiektów do pliku XML
 Podczas importu wgrywany plik XML dzielony jest na dwa osobne pliki zawierające zestaw rekordów zaimportowanych poprawnie oraz odrzuconych w wyniku błędu. Umożliwi to skupienie się na korekcie danych, które zostały odrzucone przez system bez konieczności wyszukiwania ich w zestawie wszystkich obiektów pliku importowego.
 
 W nowej wersji importu zmianie uległy niektóre z dotychczas stosowanych słowników. Między innymi doprecyzowany został słownik funkcji pracowników w jednostce. Zastąpiono również słownik definicji kierunków studiów słownikiem posiadanych uprawnień do prowadzenia kierunków (szczegóły opisane w dokumentacji importu). Aktualne wersje słowników można pobrać bezpośrednio z systemu.
 
 Zwracamy również uwagę, że w związku ze zmianami w sposobie funkcjonowania kierunków wynikającymi z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1445) dla studentów rekrutowanych od roku 2012/2013 konieczne jest wskazanie kierunku studiów, dla którego określono profil oraz obszar kształcenia. Wymaga to weryfikacji uprawnień do prowadzenia kierunków studiów dostępnych w systemie(patrz: /dokuwiki/doku.php/kierunkistudiow/uprawnieniastudia/weryfikacjazatwierdzenie)