Powrót do listy

Zintegrowany System Usług dla Nauki – etap II (ZSUN II)

Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB w partnerstwie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracował projekt pn. Zintegrowany System Usług dla Nauki – etap II(ZSUN II), którego głównym celem jest stworzenie zintegrowanej platformy informacyjnej, udostępniającej dane i informacje z obszaru szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę unowocześnienia i zintegrowania infrastruktury informatycznej nauki i szkolnictwa wyższego. Założenia projektu zostały przedstawione podczas publicznej prezentacji, która odbyła się  12 grudnia 2016 r. w siedzibie MNiSW.

Koncepcja budowy systemu ZSUN II jest zgodna z Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) – wersja zaktualizowanawraz z towarzyszącym dokumentem Strategia Informatyzacji Państwa – Plan działań Ministra Cyfryzacji. Są to strategiczne dokumenty opisujące działania rządu zmierzające do dostarczenia społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych.

Projekt wpisuje się w działanie 2.3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, co pozwoliło na ubieganie się o uzyskanie dofinansowania na jego realizację. MNISW (w partnerstwie z OPI PIB) złożyło wniosek o dofinansowanie projektu ZSUN II w konkursieogłoszonym 31 sierpnia 2016 r. przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Poddziałania 2.3.1 PO PC „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych). W przypadku uzyskania dofinansowania, realizacja projektu planowana jest w okresie grudzień 2017 – listopad 2020.

Główne cele projektu to:

  • w jednym miejscu;ułatwienie dostępu do danych z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego poprzez integrację wielu punktów dostępowych
  • stworzenie jednolitego modelu danych dla obszaru nauki i szkolnictwa wyższego;
  • automatyzacja procesu zasilania baz przez podmioty nauki i szkolnictwa wyższego;
  • zwiększenie liczby udostępnionych interfejsów programistycznych (API) z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego
  • zwiększenie dostępności informacji z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego, zdatnych do maszynowego odczytu i automatycznego pobierania oraz opatrzonych metadanymi