Powrót do listy

Zawiadomienia dr / dr hab.

Przeprowadzona w module „dr/dr hab.” Systemu POL‑on analiza zawiadomień o nadanych stopniach doktora i doktora habilitowanego przed 1 października 2014 r. wykazała zawiadomienia posiadające status „Edycja”. Zwracamy uwagę na fakt, iż zawiadomienia o takim statusie nie są widoczne dla Ministerstwa i nie mogą zostać poddane weryfikacji.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o pilne dokonanie w tych zawiadomieniach stosownych uzupełnień (korekt) oraz obligatoryjną zmianę ich statusu na: „Zatwierdzone przez jednostkę”.

Analogicznie zwracamy się także z uprzejmą prośbą o analizę i stosowną korektę zawiadomień  posiadających status „Przekazane jednostce do poprawy” zmianę ich statusu na „Zatwierdzone przez jednostkę”. Powód odrzucenia zawiadomienia został każdorazowo określony w Systemie POL‑on.

Konsekwencją niedokonania zmiany statusu zawiadomień z „Edycja” oraz „Przekazane jednostce do poprawy” na „Zatwierdzone przez jednostkę” będzie brak ww. informacji o nadanych stopniach doktora i doktora habilitowanego w raportach sporządzanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla instytucji zewnętrznych (Główny Urząd Statystyczny) oraz w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadanych stopniach doktora lub doktora habilitowanego, ogłaszanym w dzienniku urzędowym.

Zawiadomienia o nadanych stopniach doktora i doktora habilitowanego przed 1 października 2014 r., posiadające status „Edycja” oraz „Przekazane jednostce do poprawy” powinny zostać uzupełnione, poddane ewentualnej korekcie oraz obligatoryjnej zmianie statusu na „Zatwierdzone przez jednostkę” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2015 r.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informujemy również, iż w przypadku aktualnych zawiadomień wprowadzanych do Systemu POL‑on w terminie 30 dni od dnia nadania stopnia doktora albo doktora habilitowanego (art. 31a ust. 3 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz. U. z 2014 r., poz. 1852) również konieczna jest zmiana statusu zawiadomienia z „Edycja” na „Zawiadomienie z kompletnymi danymi”.