Powrót do listy

Wyświetlanie informacji o przyznanych kategoriach dla dyscyplin o zmienionej nazwie

W związku z przesyłanymi pytaniami informujemy, że obecnie w systemie POL‑on oraz RAD-on na zestawieniu dotyczącym przyznanych kategorii naukowych, przy przyznanej kategorii wyświetlana jest zawsze nazwa dyscypliny zgodna z nazwą widniejącą w decyzji o nadaniu kategorii.

W systemie POL‑on jest to widoczne w module Instytucje, w zakładce Działalność naukowa -> Ewaluacja działalności naukowej (moduł dostępny dla użytkowników z rolą INST_DZIALALNOSC_NAUKOWA), w systemie RAD-on zestawienie https://radon.nauka.gov.pl/dane/ewaluacja-dzialalnosci-naukowej.

Niemniej zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 13 stycznia 2023 r. system działa stosownie do przepisu, że w przypadku zmiany nazwy dyscypliny, w której podmiotowi została przyznana kategoria naukowa, kategorię przyznaną w dyscyplinie, przed zmianą jej nazwy, uważa się za kategorię w dyscyplinie po zmianie jej nazwy.