Powrót do listy

Uruchomienie systemu obsługującego wybory na członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Kierownicy jednostek organizacyjnych
uprawnionych do nadawania stopnia doktora

Szanowni Państwo,

w ślad za pismem z dnia 19 lutego 2016 r., dotyczącym wyboru członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020, informujemy, że uruchomiony został elektroniczny system wyborczy.

1.  System wyborczy

System wyborczy jest dostępny pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/wybory_ck16

Na aktualnym etapie procedury wyborczej, system umożliwia zgłaszanie kandydatów na członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, wybranych przez Rady kierowanych przez Państwa jednostek organizacyjnych.

Zgłaszanie kandydatów odbywa się w dniach 1 kwietnia – 31 maja 2016 r. i jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej. Zgłoszenia muszą być potwierdzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.). Właścicielem podpisu może być kierownik jednostki organizacyjnej uprawnionej do nadawania stopnia doktora lub inna osoba, działająca na podstawie upoważnienia udzielonego przez kierownika jednostki.

Przypominamy, że zgłoszenia kandydatów powinny spełniać wymagania opisane szczegółowo w poprzednim piśmie. Treść pisma dostępna jest na stronie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w zakładce Wybory CK na kadencję 2017-2020 (http://www.ck.gov.pl/index.php/wybory-ck-na-kadencje-2017-2020/9027-kierownicy-jednostek-organizacyjnych-uprawnionych-do-nadawania-stopnia-doktora).

2.  Logowanie do systemu wyborczego

Do systemu wyborczego mogą zalogować się tylko pracownicy jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Dla Państwa wygody powiązaliśmy mechanizmy logowania systemu wyborczego i systemu POL‑on. W związku z tym, aby zalogować się w systemie wyborczym konieczne jest posiadanie w systemie POL‑on konta o przypisanej roli INST_CK_ZGLASZAJACY. Konta takie zakładają administratorzy systemu POL‑on z poszczególnych jednostek (posiadający w systemie POL‑on rolę INST_ADM lub INST_NAUK_ADM).

3.  Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego przez osoby kandydujące do CK

Informujemy, że z kandydowaniem na funkcję publiczną członka Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wiąże się obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego, któremu podlegają kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Mając na względzie powyższe, uprzejmie prosimy osoby kandydujące o złożenie oświadczeń lustracyjnych albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa z dopiskiem „Oświadczenia lustracyjne”.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz wzory oświadczenia lustracyjnego i informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia  dostępne są na stronie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w zakładce Wybory CK na kadencję 2017-2020 (