Powrót do listy

Rozszerzenie systemu POL-on o nowe moduły na potrzeby NAWA

W związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w systemie POL‑on zostały wykonane w wersji 9.36 systemu dwa nowe moduły:

1. NAWA – cudzoziemcy

2. NAWA – wzory dokumentów 

Ze względu na krótki termin realizacji oraz ryzyko znaczących modyfikacji w obecnym sposobie zbierania danych moduły powyższe zostały wykonane jako odrębne elementy systemu POL‑on. Rozwiązania przyjęte do realizacji ww. funkcjonalności zapewniają spełnienie wymagań narzuconych przez ustawę w uproszczonym podejściu, nie są rozwiązaniem docelowym i będą modyfikowane w kontekście planowanej przebudowy systemu na potrzeby ustawy 2.0. 

1.      Moduł "NAWA – cudzoziemcy"

Moduł ten umożliwia zaimportowanie danych cudzoziemców w kontekście art. 43 ust. 6a ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" 

Funkcjonalność powyższa opiera import oddzielnych plików w formacie „xls” w odpowiednio ustalonym szablonie (możliwym do pobrania z systemu) do nowego rejestru systemu POL‑on.

Import plików będzie realizowany w ramach jednostek zobligowanych przez ww. ustawę do wprowadzania danych do tego rejestru.

W celu importowania danych do rejestru wystarczy posiadanie roli "INST_PR_WS"

Rejestr cudzoziemców NAWA uzupełniony przez poszczególne zobligowane do tego instytucje może być przeglądany przez pracowników posiadających nowe uprawnienie "NAWA_REJ_CU"

Pomoc związana z funkcjonalnością importowania danych do rejestru oraz jego przeglądania została opisana w następującej lokalizacji:

https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/nawa/rejestr_cudzoziemcow/start

 

2.      Moduł "NAWA – wzory dokumentów"

 

Moduł ten umożliwia aktualnie wprowadzenie danych służących do uwierzytelniania dokumentów określonych przez art. 29c ust 2a ustawy "o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki"

Moduł pozwala na wprowadzenie następujących artefaktów uwierzytelniających:

– wzory dokumentów

– wzory pieczęci instytucji

– dane osób upoważnionych do podpisywania dokumentów, ich funkcje pełnione w danej instytucji oraz wzory ich podpisów

Pomoc związana z funkcjonalnością wprowadzania artefaktów uwierzytelniających została opisana w następującej lokalizacji:

https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/nawa/uwierzytelnianie_dokumentow/zarzadzanie/start