Powrót do listy

Przypomnienie o obowiązku przekazania zawiadomień o nadanych stopniach naukowych

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypomina o obowiązku elektronicznego przekazywania zawiadomień o nadanych stopniach naukowych doktora i doktora habilitowanego poprzez moduł „Doktor/doktor habilitowany” systemu POL‑on, zgodnie z par. 29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. Nr 204, poz. 1200).

Konsekwencją niewprowadzenia wyżej wymienionych zawiadomień do modułu „Doktor/doktor habilitowany” systemu POL‑on będzie brak informacji o nadanych stopniach naukowych w raportach sporządzanych przez MNiSW dla instytucji zewnętrznych (Główny Urząd Statystyczny) oraz w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Zwracamy uwagę, że wyłącznie zawiadomienia posiadające status „Zatwierdzone przez jednostkę” (a nie „Edycja”) mogą zostać poddane weryfikacji przez Ministerstwo. Nadanie statusu „Zatwierdzone przez jednostkę” dokonuje się poprzez polecenie „Zmień status na: Zatwierdzone (przez jednostkę)” w kolumnie „Akcje”.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o dokonanie stosownych korekt w zawiadomieniach posiadających w module „Doktor/doktor habilitowany” systemu POL‑on status „Zgłoszone do poprawy”, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa (polecenie „Pokaż powód odrzucenia zawiadomienia” w kolumnie „Akcje”).

Informujemy, że zawiadomienia o nadanych w 2013 roku stopniach naukowych doktora i doktora habilitowanego powinny zostać uzupełnione (lub poddane ewentualnej korekcie) do 30 kwietnia 2014 roku.

Szczegółowa instrukcja obsługi modułu „Doktor/doktor habilitowany” znajduje się na stronie internetowej systemu POL‑on (http://polon.nauka.gov.pl/dokuwiki/doku.php/dr_drhab/scenariusze/proces_wpr_zaw).