Powrót do listy

POL-on zasilił danymi Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2016

Ranking Kierunków Studiów opracowany przez Perspektywy to jeden z najbardziej wnikliwych i wiarygodnych rankingów tego typu w Polsce. Analizowane są w nim jedynie uczelnie akademickie (publiczne i niepubliczne), a w nich – tylko wydziały z uprawnieniami do doktoryzowania. Kierunki studiów oceniane były wedle czterech kryteriów: prestiż (jako wypadkowa samooceny kadry akademickiej i preferencji pracodawców), potencjał akademicki (na który składają się m.in. ocena parametryczna, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów), publikacje naukowe (w tym cytowania) i tzw. kryteria dodatkowe (przeprowadzane w ramach wydziałów egzaminy zawodowe, czy uzyskane patenty).

Głównym źródłem danych do analiz w tegorocznym rankingu był system POL‑on, który gromadzi dane o wszystkich polskich jednostkach naukowych (m.in. rejestry szkół wyższych, informacje o kierunkach i profilach kształcenia, zagregowane dane liczbowe dotyczące studentów, pracowników naukowych) i wiele innych informacji niezbędnych do przeprowadzenia wiarygodnej ewaluacji. 

21 lipca 2016 r. Fundacja Edukacyjna Perspektywy zaprezentowała Ranking na seminarium, które odbyło się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Na seminarium przedstawiciele OPI PIB – Marek Michajłowicz – kierownik projektu POL‑on i dr Piotr Rodzik – ekspert systemu POL‑on przedstawili możliwości systemu w ramach prezentacji pt. Źródła danych wykorzystywanych w Rankingu Kierunków Studiów – możliwości i specyfika bazy POL‑on.