Powrót do listy

POL-on wsparł ranking Perspektyw 2017

Prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki i dydaktyczny, efektywność naukowa, innowacyjność i tzw. kryteria dodatkowe wzięli pod uwagę twórcy kolejnego Rankingu Kierunków Studiów opracowanego przez Perspektywy. Głównym źródłem danych do analiz był system POL‑on zarządzany przez OPI PIB. Wyniki zaprezentowano 12 czerwca podczas uroczystej gali w warszawskiej Centralnej Bibliotece Rolniczej.

Raport Perspektyw publikowany jest po raz 18 i jest to jeden z najbardziej rozbudowanych rankingów na świecie. W edycji 2017 oceniono aż 68 kierunków studiów (o 21 więcej niż przed rokiem). Dane do analizy dostarczył POL‑on  –  zintegrowany system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym, w którym Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy gromadzi dane o wszystkich polskich jednostkach naukowych (m.in. rejestry szkół wyższych, informacje o kierunkach i profilach kształcenia, zagregowane dane liczbowe dotyczące studentów, pracowników naukowych).

W 18. edycji twórcy rankingu zbadali prestiż (mierzony poprzez badanie opinii kadry akademickiej), sytuację absolwentów na rynku pracy (mierzone poprzez badania opinii pracodawców i informacje o „Ekonomicznych Losach Absolwentów”). Ponadto oceniono potencjał akademicki (ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe), efektywność naukową (publikacje, cytowania, indeks Hirsha), potencjał dydaktyczny (dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, wyróżniająca ocena PKA oraz akredytacje środowiskowe), innowacyjność (patenty i prawa ochronne) oraz tak zwane informacje dodatkowe (egzaminy na aplikacje prawnicze oraz zawodowe i inne).

Podobnie jak przed rokiem możemy zapowiedzieć, że w kolejnych latach metodologia Rankingu Kierunków Studiów będzie rozwijana. Takie są bowiem oczekiwania odbiorców, a zarazem pojawiają się możliwości korzystania z nowych źródeł danych i – co za tym idzie – wprowadzania nowych wskaźników. Dlatego ponownie apelujemy do uczelni o należną uwagę przy wprowadzaniu danych do różnych baz danych, zwłaszcza do POL‑onu, nie tylko na poziomie uczelni, ale także w odniesieniu do wydziałów”. – podsumował Waldemar Śliwiński,  prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, twórca rankingu.

Więcej o Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2017