Powrót do listy

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie Systemu Informacji o Nauce

W dniu 26 marca 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. poz. 309). Nowelizacja dotyczy częstotliwości i terminów aktualizacji przez jednostki naukowe informacji i danych zawartych w Systemie Informacji o Nauce prowadzonym przez ministra właściwego do spraw nauki.

Rozporządzenie wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez jednostki naukowe. Zakłada ono zmniejszenie częstotliwości aktualizowania informacji poprzez odstąpienie od aktualizacji kwartalnej na rzecz aktualizacji półrocznej, przy równoczesnym wydłużeniu terminu na jej dokonanie do dwóch miesięcy. Zmiana ma na celu zmniejszenie obciążeń sprawozdawczych jednostek naukowych.

Ponadto wprowadza się rozwiązanie, w myśl którego dane dotyczące kosztów poniesionych przez jednostkę naukową na realizację krajowych i międzynarodowych projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe oraz przychodów jednostki naukowej z wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych będą aktualizowane tylko raz w roku, według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie takim samym jak dane dotyczące wyniku finansowego jednostki naukowej, tj. do dnia 30 kwietnia.