Powrót do listy

Komunikat ws. wpisywania danych dotyczących zagranicznych stopni i tytułów osób zatrudnionych na podstawie art. 46 specustawy ws. pomocy obywatelom Ukrainy [1]

Zgodnie z art. 343 ust. 1 pkt 8 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [2] w systemie POL‑on zamieszcza się informacje o tytule zawodowym, stopniu doktora, stopniu doktora habilitowanego, uprawnieniach równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego lub tytule profesora albo równoważnym tytule zawodowym lub stopniu uzyskanym za granicą. Dodatkowo, z rozporządzenia ws. systemu POL‑on [3] wynika, że w przypadku zagranicznych tytułów zawodowych i stopni zamieszcza się nazwę państwa i informację czy dyplom/stopień zostały uznane automatycznie (umowa międzynarodowa albo art. 328 ust. 1 lub 2 ustawy) czy w drodze nostryfikacji.

Powyższe oznacza, że w systemie POL‑on nie zamieszcza się informacji o:

– zagranicznym tytule profesora;

– nieuznanych formalnie zagranicznych tytułach zawodowych i stopniach naukowych.

System POL‑on nie wymusza wpisania informacji o tytułach i stopniach – istnieje możliwość wpisania nauczyciela akademickiego z pominięciem informacji o kwalifikacjach. Jednocześnie informacje o kwalifikacjach nie są w systemie POL‑on powiązane z informacjami nt. stanowiska, zatem istnieje możliwość wskazania dowolnego stanowiska w przypadku osoby bez wpisanych kwalifikacji.

Zgodnie z art. 46 ust. 2 specustawy przy zatrudnianiu na stanowisku profesora, profesora uczelni, adiunkta czy asystenta osoby [4], która uzyskała tytuł profesora, stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł zawodowy za granicą, można odstąpić od wymagań dotyczących tego tytułu albo stopnia określonych w art. 116 ust. 2 tej ustawy. Powyższe nie oznacza, że zagraniczne kwalifikacje wskazane w oświadczeniu stają się automatycznie równoważne z wymaganymi polskimi kwalifikacjami.

Przypisy do podstawy prawnej:

[1] Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103)

[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.)

[3] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie danych przetwarzanych w zintegrowanym systemie informacji o szkolnictwie wyższym i nauce POL‑on (Dz.U. z 2022 r. poz. 700, z późn. zm.)

[4] Obywatel polski, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, albo obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy, który oświadczy, że w dniu 24 lutego 2022 r. pracował jako nauczyciel akademicki w uczelni działającej na terytorium Ukrainy oraz posiada wymagany tytuł zawodowy, stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora i odpowiednie kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska.