Powrót do listy

Komunikat w sprawie zmian w module dr/dr hab. Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on

Uprzejmie informujemy, iż moduł „dr/dr hab.” Systemu POL‑on zostanie dostosowany do przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2014 r., poz. 1383). Zgodnie z art. 31a ust. 3 przedmiotowej ustawy informacje o nadanych stopniach doktora i doktora habilitowanego wprowadzane będą do Systemu POL‑on przez rektorów uczelni lub dyrektorów innych jednostek organizacyjnych w terminie 30 dni od dnia nadania stopnia doktora albo doktora habilitowanego.

Do modułu nie będą wprowadzane skany zawiadomień o nadanych stopniach doktora i doktora habilitowanego. W związku z powyższym informacje o nadanych stopniach doktora i doktora habilitowanego nie będą podlegały zatwierdzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Natomiast zgodnie z art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, j.t., z późn. zm.) rektor uczelni będzie zobowiązany do corocznego składania w Systemie POL‑on oświadczenia potwierdzającego, że dane dotyczące osób, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie będzie składane do dnia 15 stycznia według stanu na dzień 31 grudnia.

W świetle cytowanych przepisów zwracamy szczególnie uwagę na fakt, iż do dnia 31 grudnia do modułu „dr/dr hab.” powinny zostać wprowadzone informacje o wszystkich nadanych stopniach doktora i doktora habilitowanego w danym roku kalendarzowym.

Do czasu dokonania zmian w module „dr/dr hab.” możliwość wprowadzania nowych informacji o nadanych stopniach doktora i doktora habilitowanego zostanie zablokowana. Niewprowadzone dotychczas do modułu „dr/dr hab.” informacje o nadanych stopniach doktora i doktora habilitowanego będą przekazywane do Ministerstwa poprzez ww. moduł na nowych zasadach, opisanych powyżej.