Powrót do listy

Komunikat w sprawie wprowadzonych do modułu „dr/dr hab.” zawiadomień o nadaniu w 2014 r. stopnia doktora i doktora habilitowanego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż wszystkie zawiadomienia o nadanych w 2014 r. stopniach doktora i doktora habilitowanego, posiadające status „zatwierdzone przez jednostkę” i wprowadzone na zasadach obowiązujących przed dniem 1 października 2014 r., (tj. zawierające skan zawiadomienia), zostały zatwierdzone przez Ministerstwo.

Jednakże z uwagi na ilość zawiadomień oraz w celu zapewnienia miarodajności zgromadzonych danych zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ostateczne sprawdzenie, czy informacje o nadanych w 2014 r. stopniach doktora i doktora habilitowanego są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia przez Państwa błędu, nieścisłości itp. prosimy skorzystać z funkcji „Zgłoś problem”.

Informujemy również, iż wszelkie zmiany w module „dr/dr hab.” w odniesieniu do zawiadomień o nadanych w 2014 r. stopniach doktora i doktora habilitowanego (wprowadzenie nowych zawiadomień, korekta zawiadomień) dokonane po złożeniu przez rektora lub dyrektora instytutu PAN lub instytutu badawczego oświadczenia, o którym mowa w art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym wymagają aktualizacji tego oświadczenia. Aktualizacja polega na wprowadzeniu nowego oświadczenia, o treści i w sposób analogiczny, jak w przypadku oświadczenia już figurującego w Systemie POL‑on.

Zwracamy ponadto uwagę, iż w module „dr/dr hab.” wciąż znajdują się zawiadomienia o nadaniu w 2014 r. stopnia doktora i doktora habilitowanego posiadające status „w edycji”, który nie jest widoczny w Systemie przez Ministerstwo oraz zawiadomienia posiadające status „przekazane jednostce do poprawy”. Prosimy o dokonanie zmiany statusów (korekty) ww. zawiadomień i stosowną aktualizację oświadczeń, o której mowa powyżej.

Prosimy o dokonanie powyższych czynności (zgłaszanie ewentualnych błędów, nieścisłości, korekta i zmiany w zawiadomieniach, wprowadzenie aktualnych oświadczeń) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2015 r.